МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ 9.18 кв. м., предназначено за банков офис и 1 кв. м., предназначен за м...

02 сеп 2015

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ 9.18 кв. м., предназначено за банков офис и 1 кв. м., предназначен за монтиране на банкомат, находящ се в гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 48 /партер/.

ОБЯВА

Заглавна страница и указания за кандидатите

Описание на имота

Заявление за участие

Декларация търговска дейност

Декларация за запознаване и приемане текста на проектодоговора

Декларация задължения

Декларация оглед

Ценово предложение

Договор проект

Заповед за определяне на участник

 23 май 2017 | 18:07