МВР

Дирекция "Миграция"

 

Важно е да се знае

Банкови сметки на дирекция "Миграция" - МВР

 

1. По Транзитна левова сметка в БНБ:  BG84BNBG96613100145401; BIC: BNBGBGSD  постъпват :

1.1 Таксите по следните членове от Тарифа № 4:

Член 10
Член 10а
Член 12
Член 16
Член 18
Член 45а, алинея 1
Член 45e
Член 45а, алинеи 2 и 3
Член 45б
Член 46
Член 46б
Член 48
Член 48б
Член 49
Член 49а
Член 49б
Член 53

1.2 По Транзитна левова сметка в БНБ постъпват и приходите от издадени в Дирекция „Миграция” – МВР наказателни постановления на основание на:
Член 81, алинея 1 от ЗБЛД във връзка с член 7, алинея 1 и член 10, точка 5 от ЗБДЛ;
Член 34 от ЗЧРБ.

1.3 Други приходи – наеми, възстановени разходи и други.

2. По Сметка за чужди средства в БНБ: BG21BNBG96613300145403; BIC: BNBGBGSD постъпват:

2.1 Гаранции за участие и гаранции за изпълнение на договори по ЗОП.

Промяната е считана от 01.05.2015г.