МВР

Дирекция "Миграция"

 

Информация за Брекзит

 

Този раздел има за цел да предостави информация на гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които живеят в България, относно условията за влизане и пребиваване в Република България след Брекзит.

Министерството на вътрешните работи на Република България предприема необходимите мерки за подготовка за Брекзит и за гарантиране на правата на гражданите на ОК съгласно Споразумението за оттегляне, както и случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение.

 

Пътуване до България

Споразумението за оттегляне предвижда преходен период (29.03.2019 – 31.12.2020), по време на който правилата на ЕС за свободно движение на хора ще продължат да се прилагат по отношение на гражданите на ОК и членовете на техните семейства. По време на преходния период, с оглед влизане в и излизане от Република България, гражданите на ОК и членовете на техните семейства ще могат да използват паспортите си до датата на тяхната валидност.

След изтичане на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне, т.е. от 1 януари 2021 г., както и в случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, ще се прилагат следните изисквания:  

 • За реализиране на краткосрочен престой до 90 дни в рамките на всеки 180 дневен период гражданите на ОК ще влизат на територията на Република България без виза с валиден паспорт. За краткосрочен престой в Република България членовете на техните семейства следва да представят на граничния пункт валиден паспорт, както и виза, когато такава се изисква в зависимост от тяхната националност, издадена в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина.

  Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, разрешенията за пребиваване, дългосрочните (вид "D") и краткосрочните (вид "С") визи, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.

 • За реализиране на престой, по-дълъг от 90 дни, гражданите на ОК и членовете на техните семейства, освен от валиден паспорт, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване или валидно разрешение за пребиваване, издадени от оторизираните български служби.

За да бъде валиден, паспортът следва да е издаден в последните 10 години и срокът му на валидност да изтича най-малко 3 месеца след планираната дата на отпътуване от  Република България.

Списъкът на държавите, чиито граждани, приносители на обикновени  служебни/специални и дипломатически паспорти, се нуждаят от виза за влизане и пребиваване на територията на страната и държавите, спрямо които Република България поддържа безвизов режим, е наличен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на следния ел. адрес: https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria

 

Законодателни предложения по отношение на правото на пребиваване след Брекзит

По предложение на МВР на 13 февруари 2019 г. Министерският съвет взе решение за одобряване и внасяне в Народното събрание на законодателни предложения във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение.

След оттеглянето си от Европейския съюз Обединеното кралство ще бъде трета страна и влизането и пребиваването на гражданите на ОК в Република България ще се извършва по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и правилника за неговото прилагане.

Подготвените от правителството изменения предвиждат изключение от това положение за гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които са се установили в България и са изградили трайни връзки с нашата страна.

Целта на предложената уредба е да запази правата на пребиваване на тези граждани такива, каквито са към момента на оттеглянето.

Във връзка с това е предвидена процедура по пререгистрация на всички граждани от посочените в законопроекта категории. С преминаването ѝ тези граждани ще придобият специален статут, позволяващ спрямо тях да бъдат прилагани основанията и изискванията, които са били приложими към тях към момента на Брекзит, т.е. основанията по законодателството за европейските граждани.

Чрез предоставянето на този статут гражданите на ОК и членовете на техните семейства, избрали да живеят и работят у нас, ще могат да продължат живота си в страната така, както и преди Брекзит.

Предлаганата уредба е реципрочна на тази, която британската страна ще предложи за гражданите на Европейския съюз, в т.ч. българските граждани, които към датата на оттеглянето са се установили и пребивават законно в Обединеното кралство. При оттеглянето на ОК от Европейския съюз без споразумение липсва преходен период, какъвто щеше да има, ако споразумението беше вляло в сила. Въпреки това, правителството на ОК заяви своята решимост да третира гражданите на ЕС по начин, не по-малко благоприятен от предвидения в Споразумението за оттегляне. В съответствие с това внесеният в НС законопроект осигурява реципрочност по отношение както на правата, така и на сроковете за тяхното упражняване.

Право да кандидатстват за новия статут ще имат гражданите на ОК и членовете на техните семейства, които към датата на оттегляне пребивават законно в Република България. Те ще разполагат със срок до края на 2020 г., за да извършат своята пререгистрация. За целта те ще трябва да се явят лично и да подадат заявление в дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР, в съответствие с постоянния си адрес, като приложат документите, изискващи се по законодателството за гражданите на ЕС за съответния вид пребиваване.

След подаване на заявлението е предвиден едномесечен срок за издаване на разрешение за пребиваване, през което време кандидатите ще разполагат с временно удостоверение. Таксата за издаването на разрешение за пребиваване е в същия размер като таксите, които гражданите на ЕС плащат за подобен вид услуга.

В случай че Споразумението за оттегляне влезе в сила, Министерството на вътрешните работи има готовност да го изпълнява и да предложи необходимите мерки по отношение на правата на гражданите.   

 

Шофиране

При оттегляне на ОК от Европейския съюз със споразумение в рамките на преходния период свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС), издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава членка на ЕС, и гражданите на OK ще могат да използват своите СУМПС, издадени в ОК, до датата на тяхната валидност или до края на преходния период (31 декември 2020 г.), в зависимост от това коя от двете дати настъпи най-напред.

В случай че ОК се оттегли от Европейския съюз без споразумение, от деня, следващ датата на оттеглянето, в Република България СУМПС, издадено от ОК, ще бъде разглеждано като СУМПС, издадено от държава, която е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата от 1968 г., и отговарящо на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.     

В този контекст гражданите на ОК, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват моторни превозни средства на територията на страната с техните СУМПС, издадени от ОК, до една година от датата на издаване на настоящия им документ за пребиваване в Република България. В рамките на тази една година СУМПС, издадено от ОК, може да бъде заменено за българско СУМПС без полагане на изпит, във връзка с което е необходимо да бъдат предоставени следните документи:    

 • Заявление по образец, предоставено от звеното „Пътна полиция";
 • Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски комисии (ТОЛЕК) или от Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
 • за издаване на СУМПС от категории C1, C, D1, D - копие на удостоверение за психологическа годност;
 • Декларация, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и че лицето не притежава валидно СУМПС, издадено от държава членка на ЕС;
 • Копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 3 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, издадена от министъра на образованието и науката.

Замяната с българско СУМПС се извършва след представяне на СУМПС, издадено от ОК. Замененото СУМПС се връща по служебен ред на ОК.  

Замяна с българско СУМПС не може да бъде извършена, ако СУМПС, издадено от ОК, е изгубено или откраднато.  

 

            Компетентен орган за замяна на СУМПС

За замяна на СУМПС, издадено от ОК, с българско СУМПС лицата подават заявление лично или чрез упълномощено лице в звената „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес.   

 

Срок за издаване на СУМПС

 • 1.до 30 дни от приемане на заявлението при обикновена услуга;
 • 2.до 10 дни от приемане на заявлението при бърза услуга.

 

Такси

 • 1.за СУМПС – 25 лв. (при обикновена услуга);
 • 2.за издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС – 2 лв. (при обикновена услуга).

При бърза услуга таксата е в двоен размер.     

Подробна информация относно замяната на СУМПС, издадено от друга държава, с българско СУМПС може да бъде намерена на следния адрес: https://www.mvr.bg/opp/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BF%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE