МВР

Дирекция "Миграция"

 

Във връзка с нарастващото разпространение на вируса COVID-19 и въведените мерките за неговото ограничаване на територията на Република България са предложени следните законодателни разпоредби:
Срокът на валидност на документите за пребиваване на чужденци, издавани съгласно чл. 59, ал. 2, т. 1а, т. 2, т. 2а, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи, както и на документите по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членовете на семейства на граждани на Европейския съюз, на членовете на семейства на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване, и на документите, издавани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на ЕС, на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичане на удължения 6 - месечен срок.
Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяна на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.  Частта  „14-дневен срок след отмяната на извънредното положение“ все още подлежи на дебат като се допуска и възможността да няма конкретно посочен срок за влизане на територията на Р България. Моля следете текстовете, които ще бъдат обнародвани в Държавния вестник.
В Чл. 40. (1), т.6 е предвидено,че Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, когато  се установи, че чужденецът, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, е отсъствал от територията на държавите - членки на Европейския съюз, за период от 12 последователни месеца, освен в случаите на обявено извънредно положение или на разрешено постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13, 16 и чл. 25г, както и по отношение на членове на семейство на лице по чл. 25, ал. 1, т. 6, 7, 8, 13 и 16 за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване от територията на държавите-членки на Европейския съюз за период от 12 последователни месеца;
Визираните разпоредби са насочени към осигуряване на възможност на чужденци и на граждани на ЕС да пребивават в Република България или извън нея без да се създава усещане за несигурност и напрежение по повод изтичане на срока на валидност на издадените им документи, удостоверяващи тяхното право на пребиваване.
Посочените норми предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник тази седмица.

№ РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването на Република България