МВР

Дирекция "Миграция"

 
Инструкция №8121-1276 от 11 октомври 2018г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по ЗВПНРБГЕСЧТС


Официални документи, издадени от органите на държава- членка на Европейския съюз, в съответствие с нейното национално право, които удостоверяват факти, попадащи в обхвата и издадени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200 от 26 юли 2016 г.), са освободени от изискването за легализация.


 

За повече информация и обратна връзка, моля обръщайте се към най-близкия офис на група/сектор „Миграция”или на тел: +359 (2) 982 4808, email: [email protected]