МВР

ОД Ловеч

 

14 юни 2021

МВР открива телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

До 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.
На нея, както и на e-mail 
[email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предсрочните парламентарни избори.

Информация от сектор "Български документи за самоличност", касаеща гражданите с изтичащи лични документи

Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г., обявени с указ № 130 от 10.05.2021 г. на президента на Република България, с оглед недопускане на напрежение при административното обслужване на граждани при издаване на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР-Ловеч информира:

- Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в сектор БДС при ОД МВР-Ловеч и в звената в Троян, Тетевен и Луковит по техен избор и предпочитание и в рамките на работното време от 08.30ч. до 17.30ч.
Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

- Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на лични документи – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

- Удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

- Граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

- Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 (двадесет) до 150.00 (сто и петдесет) лева.

 

 

 

11 юни 2021

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
21.06.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 74 35
РУ - Луковит 12 1
РУ - Тетевен 24 3
РУ - Троян 31 16

 

14 сеп 2020

Деца призоваха водачите на моторни превозни средства за повишена бдителност на пътя по време на лятната ваканция

Акцията е съвместна инициатива на инспекторите от Детска педагогическа стая при РУ-Ловеч и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ловеч.

В края на учебната година ученици от 8-ми клас в паралелка „Сигурност“, съвместно с четвъртокласниците от „Детско полицейско управление“  при  СУ „Тодор Кирков“-Ловеч,  отправиха апел към шофьорите за повишена бдителност на пътя по време на лятната ваканция.
Акцията е съвместна инициатива на инспекторите от Детска педагогическа стая при РУ-Ловеч и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ловеч - МКБППМН.
Инициативата е станала вече традиция и е поредно доказателство за отличното сътрудничество между полиция и местна власт в община Ловеч, с цел популяризиране на правилата за безопасното придвижване в градска среда на всички участници в пътното движение. Мероприятието се проведе в рамките на стартиралата от 15 юни и продължаваща до 31 август акция на полицията „Ваканция! Да пазим децата на пътя!“. РУ Ловеч и МКБППМН инициираха специализираната полицейска операция, при която възпитаниците на новосъздадената професионална паралелка „Охранител“, специалност „Физическа охрана на обекти“ от професионално направление „Сигурност“ към ловешкото училище "Тодор Кирков", съвместно с полицейски служители контролираха пътното движение и призоваха водачите чрез флаери и лично послание за повишено внимание на пътя.
Целта на инициативата е изцяло превантивна и е насочена към повишена бдителност и привличане вниманието на всички участници в пътното движение, спазване на Закона за движение по пътищата, толерантност и уважение към другите участници в движението. Всеки водач на превозно средство трябва да осъзнае, че качвайки се в автомобила си поема отговорност за децата, които са на тротоарите или пресичат пътното платно.

Статистика за пътно-транспортните произшествия с участието на деца, на територията на област Ловеч:

В периода от 01.06.2020г. до 31.08.2020г. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 8 пътно-транспортни произшествия, с участието на деца. Пострадали са общо 11 деца, на възраст от 2 до 17 години, от тях 8 са леко пострадали /2 в качеството им на водачи на велосипеди и мотопеди и 6 като пътници в превозни средства/ и 3 деца са тежко пострадали /1 като пешеходец, 1 като водач и 1 като пътник в превозно средство/.
За сравнение през 2019 год. за периода от 01 юни до 31 август регистрираните ПТП с участието на деца са 13. Пострадали са общо 20 деца, на възраст от 1 до 18 години. От тях 8 са тежко пострадали /1 като водач, 6 като пътници в превозно средство и 1 като пешеходец/ и 12 деца са леко ранени /10 като пътници и 2 като пешеходци/.
За тази година, за времето от 01.01 до 31.05.2021 год. на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч са регистрирани общо 8 пътно-транспортни произшествия с участието на деца. Пострадали са 9 деца на възраст от 10 до 17 години. От тях 1 дете е тежко пострадало, в качеството си на пътник в превозно средство и 8 деца са с леки наранявания /2 като водачи на велосипеди8или мотопеди , 4 като пътници и 2 като пешеходци/.

Препоръки на „Пътна полиция” за безопасно лято:

ЗА ПЕШЕХОДЦИ

1. Върви по тротоара

2. Използвай подлезите и надлезите

3. Ако няма тротоар, се движи срещу колите и най-вляво по банкета

4. Пресичай на пешеходна пътека, но винаги се оглеждай в двете посоки

5. Убеди се, че шофьорът те е видял и разбрал, че ще пресичаш. Едва тогава премини

6. Пресичай улицата бързо

7. Пресичай само на зелено

8. Дори светофарът да свети зелено, се огледай за приближаващи коли

9. Не гледай в телефона или таблета, когато пресичаш

10. Ако си със слушалки в/на ушите, намали звука, за да чуваш страничните шумове

11. Ако си навършил 12 години и ползваш тротоара или пешеходната пътека, слез от колелото и го бутай

12. Поставяй светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато вървиш пеша в тъмното

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

1. Преди маневра използвай ръцете си, за да укажеш намерението си посоката на движение (тръгване, завиване, заобикаляне или спиране)

2. Използвай огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива

3. Оглеждай се често, за да знаеш кой още е на пътя

4. Карай колелото по тротоара, ако не си навършил 12 години

5. Карай колелото най-вдясно на пътя, по посока на движението, ако си навършил 12 години

6. Карай колело с работещи спирачки, светлини и звънец и оборудвано със светлоотразители

7. Използвай светлоотразителна жилетка. Тя е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако си извън селото или града

8. Дръж ръцете си на кормилото, а краката на педалите на колелото

9. Карай колелото пред или зад приятеля си, не до него

10. Използвай велоалеята, ако има такава

11. Не се хващай (дръж) за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли внезапно. Ако се движи, може внезапно да ускори.

12. За ролерите, кънките, тротинетките, скейтбордовете, ховърбордовете и други подобни средства за придвижване важат правилата за движение с велосипед

ЗА ШОФЬОРИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1. Управлявай автомобил, мотопед или мотоциклет само ако си правоспособен (ако имаш свидетелство за управление на моторно превозно средство)

2. Шофирай трезвен. Не се дрогирай

3. Носи свидетелството си за управление на моторно превозно средство и документите на превозното средство, което управляваш

4. Управлявай моторно превозно средство, което е регистрирано, преминало е годишен технически преглед, за което е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и има платена пътна такса (при управление извън населените места)

5. Използвай обезопасителен колан/ защитна каска

6. Приканвай пътниците да използват обезопасителен колан/ защитна каска

7. Съобразявай поведението си с пътните и с атмосферните условия

8. Спазвай Закона за движението по пътищата, не превишавай скоростта и осигурявай предимство на пешеходците

9. Не се разсейвай, докато шофираш (чатене, говорене по телефона, настройване на комуникации и др.)

10. Бъди толерантен към останалите

11. Не предоставяй моторното превозно средство на неправоспособни водачи

12. Ако си неправоспособен, но имаш навършени години за дадена категория МПС, запиши се на курс, яви се на изпит и придобий правоспособност

ЗА ПЪТНИЦИ

1. Пътувай при правоспособен водач (който има свидетелство за управление на моторно превозно средство)

2. Пътувай при трезвен и недрогиран водач

3. Поставяй си обезопасителен колан/ защитна каска

4. Не стой на място, което пречи на водача да контролира превозното средство

5. Не пречи на шофьора, не го разсейвай с поведението си – не говори високо, не пускай силно музиката

6. Сядай на задната седалка, ако не си навършил 12 години

7. Не подавай главата, ръцете или краката си през прозореца/люка

8. Качвай се и слизай отдясно, от страната на тротоара

9. Пази околната среда. Не изхвърляй нищо през прозореца

10. Бъди взискателен към водача, ако не си е поставил колан/каска

11. Бъди критичен към водача, ако превишава скоростта или нарушава други правила

12. Помни, че ако превозното средство е повредено и го теглят, е забранено в него да има пътници

 

24 юни 2021

Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Ловеч 2021

Конкурсът е мероприятие, свързано с обучението на учениците за правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа - общински, областен и национален.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

В конкурса участваха 191 рисунки на ученици от 24 училища и специализирани звена от седем общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на конкурса. Рисунките – победители бяха определени от жури в състав: Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. Класирането на рисунките в областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”, в отделните категории и възрастови групи, е следното:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място -  Ива Евелинова Христова - 10 г. Артателие гр. Тетевен, НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

II  място  - Александър Анков Сергеев - 10 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ловеч

III място - Християна Симеонова Симеонова - 8 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

Поощрение - Теана Добринова Димитрова - 8 г., ОУ „Проф. Димитър Димов”, гр.Ловеч

II възрастова група - от 11 до 13 г.

I  място - Иван Деанов Георгиев – 13 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място - Лора Викторова Радева – 11 г., ОУ „Христо Никифоров”, гр. Ловеч

III място - Мелек Билялова Османова – 11 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

Поощрение - Богиня Петрова Панчева – 11 г., СУ „Алеко Константинов” Луковит

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място - Силвио Красимиров Хиков – 16 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място - Костадин Валентинов Костадинов – 14 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

III място - Атанаска Цветелинова Славчева – 14 г., ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит, община Тетевен

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 7 до 10 г

I  място – Виктория Венелинова Карагьозова – 10 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място - Божидара Богданова Димитрова -  8 г. Детски АРТ-клуб „Гея, ОДК – Ловеч

ІІІ  място - Зара Момчилова Маринова – 9 г., Школа по изобразително изкуство към

НЧ „Наука – 1870” гр. Троян  

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място - Деница Данаилова Маринова – 12 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място - Стоян Павлинов Стоянов – 11 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ  място - Кристияна Красимирова Борисова – 11 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ТРЕТА КАТЕГОРИЯДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място - Даниел Мирославов Лалев -12 г., ученик от СУ „Алеко Константинов” Луковит

ІI  място - Кевин Колев Николаев -13 г., ученик от СУ „Алеко Константинов” Луковит

Всяка рисунка е придружена с кратко описание, като рисунката на Богиня Петрова Панчева – 11 г. от СУ „Алеко Константинов” Луковит е описана със стихотворение.

22 юни 2021

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация