МВР

ОД Ловеч

 

Търгове с тайно наддаване - 2014 г.

24 юни 2014

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                            
                                                       О Б Я В Я В А:
          Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост, 1 кв.м в сградата на  РУП- Троян,
ул.” З.Стоянов”№4, за поставяне на  автомат за топли напитки.. Начална тръжна цена 33,00 лв месечно  без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60.00 лв. и се внася до 16.00 ч. на 24.07.2014 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч. IBAN  BG33UNCR96603385266718, BIC код: UNCRBGSF,
           Получаване на тръжни документи: всеки ден от 9 ч. до 12 ч. и от 14ч. до 16 ч. от 17.07.2014 г. до 23.07.2014 г. от деловодството на  ОДМВР-Ловеч. Цена на тръжната документация – 20лв с ДДС по сметка в УниКредит Булбанк”АД,  клон Ловеч,  IBAN  BG64UNCR96603185266710, BIC код: UNCRBGSF,  внесен до 16 ч. на 23.07.2014г.
Оглед на обекта: на 17.07.2013 и 18.07.2014 г. от 9ч.до 12 ч
            Подаване на документите за участие в търга:  до 16.00 ч. на 24.07.2014 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
            Търгът ще се проведе на 25.07.2014 г от 10.30 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
            Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 23 май 2017 | 16:40