МВР

ОД Кюстендил

 
 

499Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

987. Издаване на становище за съответствие на на инвестиционен проект с правилата и нормите на пожарна безопасност

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения свързани с пожарната безопасност

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и др. и за предоставяне на информация за извършваната дейност

1713. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

2997. Издаване на становище, документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

3000. Промяна на разрешително за извършване на дейности по пожарна безопасност на обекти и, или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност