МВР

ОД Кюстендил

 

Обява за подбор на кандидати за работа

16 май 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЮСТЕНДИЛ

УРИ 277р-3753/16.05.2017 г.

О Б Я В А


Областна дирекция на МВР – Кюстендил обявява процедура по подбор на кандидати за 2 /две/ вакантни щатни бройки за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) - на основание член 67, алинея 1, точка 1 от Кодекса на труда, както следва:

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЮСТЕНДИЛ


1. ОТДЕЛ “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”
    СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
    Група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност”
- системен оператор – 1 щ. бр.

2. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ДУПНИЦА
„Администрация – РУ”
- систeмeн оператор – 1 щ. бр.

 

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено средно образование;
2. Квалификация: компютърна грамотност (работа с персонален компютър в MS Windows 7 и MS Windows 10  работна среда, работа с приложенията Word и Excel от MS Office 2010);
3. Професионален опит: не се изисква;
4. Да са пълнолетни;
5. Да имат само българско гражданство;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
7. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
8. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за работа в МВР.
9. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация до ниво на сигурност „Поверително” (само за длъжността системен оператор в група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност” на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Кюстендил).

 

II. Основни длъжностни права и задължения, както следва:
- Извършва пряка изпълнителска дейност, съобразно функциите и задачите на звеното;
- Строго спазва правилата за достъп до системите и технологичната дисциплина;
- Получава, проверява, обработва и въвежда данни от входящите документи в АИС, съгласно утвърдения технологичен ред ;
- Изготвя отчети, оперативни и тематични справки от АИС съгласно утвърдения технологичен ред;
- Предава и приема пощата по опис, като следи за спазването на изискванията на деловодната дейност;
- Следи за правилното функциониране и за изправността на техническите средства, с които работи;
- Осигурява защита на класифицираната информация при организацията на документооборота, като спазва изискванията на ЗЗКИ и правилника за неговото прилагане.


III. Основно месечно възнаграждение за длъжността “системен оператор” - в размер на 507 (петстотин и седем) лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.


IV. Документи за кандидатстване:
1. Заявление (по образец);
2. Анкетна карта (по образец);
3. Автобиография (собственоръчно написана);
4. Лична карта (оригинал и копие);
5. Свидетелство за съдимост за работа в МВР;
6. Удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от окръжна и районна прокуратура);
7. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
8. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);
9. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж;
10. Документи, удостоверяващи притежаваната квалификация;
11. Диплома за завършено средно образование – нотариално заверено копие /или при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование/.
12. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност „Поверително” или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация (само за длъжността системен оператор в група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност” на сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Кюстендил).
 

 V. Ред и срокове за кандидатстване:
 1. Срок за подаване на документи – 5 работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Не се приемат документи, подадени след определения срок.
2. Място за подаване на документи:
- Областна дирекция на МВР - Кюстендил, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” на адрес гр. Кюстендил ул. „Цар Освободител“ № 12, телефон за връзка 078/557274,078/557340.


VІ. Процедура по подбор и назначаване:
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
2. Проверка на нивото на компютърната грамотност, провеждане на събеседване за оценка на професионалните мотивация и познания с допуснатите кандидати и класиране.


За всяка определена дата от етапите на процедурата, кандидатите ще бъдат предварително информирани за мястото и часа на провеждането.

 

Обявата да бъде публикувана на електронната страница на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.
За допълнителна информация: сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” на тел. 078/557274,078/557340.                                                          

                                                                                   


ДИРЕКТОР:      /П/
СТАРШИ КОМИСАР

                Елиан Стамболийски

 

 

 24 юни 2017 | 07:11