МВР

ОД Кюстендил

 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил

   
По искане на заинтересовани лица органите на ПБЗН осъществяват ДПК и издават следните удостоверителни документи:
- становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
- становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с разрешаване ползването на строежите;
- становища за съответствие с изискванията и правилата и нормите на пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
- сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
- издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
- издаване на служебна бележка за извършени пожарогасителни или аварийно – спасителни дейности;
- осигуряване на пожарната безопасност при провеждане на културни, спортни и други обществени прояви от фирми, юридически лица, държавни организации и др.
- осигуряване на дежурство от службите за ПБЗН при извършване на взривоопасни и пожароопасни дейности /огневи работи, преливане на леснозапалими и горими течности и др./

Административни услуги РДПБЗН Кюстендил:

Сертификат за съответствие на обект с изискванията за ПБ

Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за ПБ

Разрешениe за извършване на дейности,свързани с ПБ 

Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за ПБ във връзка с разрешаване ползването на строежите

Удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за ПБ, съгл. чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

Administrative services

Подробна информация за описаните по-горе услуги може да получите в съответните Районните служби по местоживеене.

Анкетна карта

Достъп до обществена информация

Предложения и сигнали

Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване