МВР

ОД Кюстендил

 

Издаване и получаване  документ за самоличност за български граждани в страната.   

Заявления за издаване на лични документи се подават в ОДМВР в Кюстендил, сектор БДС, ул. „Цар Освободител“ 12, работното време е от 8.30 до 17.30 ч., тел. за контакт: 078 557 266  и 078557 336; в РУ Дупница -  ул. „Бисеров" № 2 , телефон за връзка: 0701/57766 и 0701577866; в РУ Бобов дол - ул. „Васил Коларов" № 9, телефон за връзка: 0702/62112; в РУ Рила - ул. „Юри Гагарин" № 2, телефон за връзка:  07054/2012

Начин на плащане

1. По банков път:сметка /IBAN/: BG 27 STSA 93003103398301, код на банката /BIC/: STSABGSF. Банка ДСК ЕАД - финансов център - Кюстендил.

2. С дебитна или кредитна карта чрез инсталирани на мястото на извършване на услугата ПОС - терминални устройства.

     Личната карта е задължителен документ за самоличност за всички български граждани, навършили 14 години.
     Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок от 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.
     Лицата, възстановили или придобили българско гражданство, са длъжни да поискат издаването на лична карта в срок до 30 дни след получаване на удостоверение за това.
     Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок до 30 дни да поискат издаването на лична карта.
      Личните карти се издават и подменят от органите на Министерството на вътрешните работи по постоянен адрес на лицето след представяне на заявление и документи по гражданско състояние, издадени от местната администрация по ред, установен с акт на Министерския съвет.  В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок,  повредена,  унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане на срока й на валидност.                                                                   

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт
 
Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
постоянен адрес е възпрепятствано и др.).
 
Заявленията за бързо издаване на лична карта и/или паспорт се подават в  ОД на МВР - Кюстендил, и РУП – Дупница.
Заявленията за експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават само в ОДМВР – Кюстендил.
Във всички РУ на МВР при ОДМВР – Кюстендил, могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.
 
Необходими документи:
• Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
• Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
• Удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
• Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената – ако има такава.