МВР

ОД Кърджали

 

8 ноември - професионален празник на българската полиция

06 ное 2020

Поздравление по случай празника от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поздравявам Ви  по случай 8 ноември – професионалния празник на българската полиция, който има своята дългогодишна традиция и история.
Тази година пазителите на закона и реда в обществото  отбелязват деня на Свети Архангел Михаил  в сложна обстановка, в условията на епидемия, което изисква максимална мобилизация от полицейските служители да отговорят адекватно на очакванията на гражданите, да пазят живота, здравето, имуществото и сигурността им.
Затова професията на полицая е не просто работа, а мисия, свързана с изискванията на обществото да живее достойно, свободно и справедливо. В много голяма степен авторитетът на нашата институция зависи от усилията на всеки полицейски служител да отговори на високите стандарти, които поставя професионалното му поприще. По случай празника отдаваме заслужено уважение към всекидневната дейност на полицаите, в която работното време и почивните дни са често пъти условни понятия.
Отправям искрени пожелания за много здраве, добруване и късмет на Вас и семействата Ви, да сме солидарни в трудните моменти и заедно да преодоляваме изпитанията. 

Честит празник и  успехи във всяко начинание!


Историческа справка


Историята на полицията в Кърджалийска област започва през месец октомври 1912 година, когато е създадено  Кърджалийското околийско управление. Със заповед от 12.10.1912 година на Министерството на вътрешните работи и народното здраве бил командирован Ради Попов  да устрои административно-полицейската служба в Кърджали и околията. Околийското управление било ръководено от околийски началник /управител/. Той бил назначаван със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве по представяне от окръжния началник /областния директор/. Представяното лице трябвало да има държавно-административно, правно или военно образование и 30-годишна възраст.  Околийският началник бил пряко  подчинен на окръжния управител и изпълнявал заповедите му. Като такъв той бил негов помощник и заместник в околията. 
Непосредствено на околийския началник били подчинени полицейските органи. Полицията имала задача да поддържа обществения ред и вътрешната безопасност, да пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави и общественото здраве, да предотвратява и открива престъпления, да събира доказателства, да залавя престъпници и да ги предава на властите. При болестни епидемии съдействала на здравните органи за провеждане на профилактични и ограничителни мерки, а на общинските власти – за прилагане на комунално-битовите и благоустройствените наредби и правилници.
По полицейските работи околийският началник имал помощник, който до 1934 година се наричал пристав, до 1937 година – инспектор и след нея – началник. Полицията в Кърджалийското околийско управление била пеша и конна. На Кърджалийското околийско управление била подчинена и частната полиция на минното акционерно дружество „Пирин“.
За нормалното функциониране на полицейската служба в околията тя била разделена на 4 полицейски участъци със седалища Кърджали, Стремци, Мост и Комунига. През 1939 година полицейски участък останал само в Кърджали, а в другите три населени места подучастъци. В участъка в града работили 5-ма старши и 35 младши стражари.
На 22.02.1920 година с Постановление на Министерския съвет е създадено Мастанлийско окръжно управление. От август 1925 година към него била присъединена Кърджалийска околия, която дотогава била в Старозагорски окръг. Мастанлийското окръжно управление просъществувало до 1934 година, когато с Указ №179 страната била разделена на области и окръгът попаднал в Старозагорска област.

 06 ноември 2020 | 13:36