МВР

ОД Кърджали

 

09 юли 2019

185 пожара в областта за шестте месеца на 2019 година, половината са причинени от небрежност

 Пожарогасителна и спасителна дейност 

За първото шестмесечие на 2019 г. са регистрирани общо 383 излизания с пожарна техника, 336 от които за възникнали произшествия. За сравнение през първото шестмесечие на 2018 г. са регистрирани общо 394 излизания с пожарна техника, 344 от които за възникнали произшествия.

Вид произшествие              2019   2018 

Пожари                                  60       61
Пожари без загуби               125     107
Дежурство ПТ                       15      16
Лъжлив сигнал                      27      33
Помощ на други РСПБЗН    5       1
Спасителни дейности          151    176
Общо произшествия            336    344
Общо излизания                   383    394

По отрасли - водещ е делът на произшествията в „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 40,7 % от общия брой, следвани от “транспорт, складиране и пощи” – 22. 
Водеща причина при пожарите е небрежност при боравене с открит огън с 44, 3 % , следвана от неправилно ползване на отоплителни уреди - с 29, 1 % от общия брой пожари. 
По отношение на лъжливите повиквания се наблюдава тенденция за намаляването им през последните пет години, като за 2019 г. броят им е най-малък - 27.
През отчетния период няма загинали при пожари, но са пострадали девет граждани. За сравнение през същия период на 2018г. при пожари са загинали трима граждани и са пострадали четирима. 
През полугодието на 2019 г. при произшествия са загинали двама граждани вследствие на удавяне.
Няма загинали, но са пострадали двама служители при произшествия.
На територията на област Кърджали има регистрирани шест доброволни формирования с общо 59 доброволци в шест от седемте общини. През първото шестмесечие на 2019 г. няма регистрирани участия на доброволци в ликвидиране на произшествия. 

Държавен противопожарен контрол (ДПК)

По линия на ДПК през първото шестмесечие на 2019 г. са извършени 19  комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 529 обекта, тематични в 819  обекта и по изпълнение на предписани мероприятия в 628  обекта. 
Съвместно с други служби на МВР и ведомства са извършени 105 проверки, по сигнали и предложения 3 проверки, по искане на заинтересовани физически и юридически лица 57 проверки. 
През отчетния период са връчени 755 противопожарни разпореждания, 19 протокола от комплексни проверки. Предписани са 1912 мероприятия.
За нарушения на пожарните правила и норми през периода са съставени 40 акта за административни нарушения. За отчетния период са приложени 6 принудителни административни мерки.

Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия

През първото полугодие на 2019 г. са извършени общо 223  проверки /при 128 за същия период на миналата година/. По-големият брой проверки се дължи на повечето съвместни проверки от междуведомствени комисии на ПОВО, речни корита и обекти, засегнати от бедствия. Проверени са 15 аварийни плана и 43 плана за защита при бедствия. Осъществени са 9 проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания. Извършени са 16 проверки на КСЗ, държавна и фирмена собственост. Проведено е практическо занятие с членовете на Звеното за обслужване на КСЗ, собственост на МВР.

 
Изображения

 09 юли 2019 | 13:29