МВР

ОД Кърджали

 

19 април 2019

Седем отбора ще се конкурират за областен първенец в ученическото състезание за защита при бедствия, пожари и аварийни ситуации

На 24.04.2019 г. от 10,30 ч. в ОДК-Кърджали ще се проведе областният кръг на ученическото състезание „Защита  при   бедствия, пожари и извънредни ситуации – Кърджали 2019“ . Участие ще вземат 7 отбора,  класирали се на първо  място в общинския кръг на  ученическото  състезание.
Целите са:
да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение  знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии;
да се възпитава в участниците чувство на приятелство, взаимопомощ и работа в екип при възникване на бедствени ситуации; 
да се възпита съпричастност към дейността на МПО „Млад огнеборец”, ученическите екипи на БЧК и други доброволчески организации и желание за включване след време в дейността на доброволеца, спасителя и пожарникаря;
да мотивира участниците и присъстващите към по-нататъшна подготовка за действия при бедствени ситуации и популяризира действия за защита при бедствия и аварии. 
Победителят в областния етап ще участва в републиканския кръг на състезанието през месец юни.
Обучението по защитата на учащите се при бедствия и аварии е от изключително важно значение за формирането на устойчиво поведение в кризисна ситуация. Компетентностите в тази област водят до драстично намаляване на негативните последици при инциденти в училище и извън него.
Придобитите знания и изградените навици ще се използват за оказване на помощ на пострадали при аварии и катастрофи и за предотвратяване и овладяване на горски и битови пожари. 
Организатор на националното ученическо състезание ”Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” е ГДПБЗН-МВР в партньорство с Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата. 
Мероприятието е включено в Националния календарен план за извънучилищни дейности, който се утвърждава от министъра на образованието и науката и се предоставя на РУО и всички структурни звена в системата на средното образование. 
Състезанието е завършващ етап в обучението на учащите се за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

Изображения

 19 април 2019 | 14:43