МВР

ОД Кърджали

 

Отчет-анализ на дейността на ОДМВР-Кърджали през 2016 година

16 мар 2017


 Противодействие на конвенционалната престъпност

Интензивността на престъпността през 2016 год. е нараснала.
Регистрираните 927 криминални престъпления бележат ръст с 8.6 %, а в абсолютни стойности със 74 броя. Делът на престъпленията с неизвестен извършител – 48 % бележи спад с 6 пункта.
Структуроопределящи са престъпленията против собствеността – 372 броя. Същите са намалели с 52 броя – 12 % спрямо предходната година.
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 4.5 %. Регистрираните 42 деяния са намалели с 2 броя спрямо 2015 година. 
При общоопасните престъпления – 407, се отчита ръст с 87 броя, дължащ се основно на ръста на престъпленията по транспорта, които са 74 % от общоопасните деяния.
През периода са извършени 2 умишлени убийства, при 1 регистрирано и разкрито през 2015 година.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През годината се отчита спад с 20 % на тези деяния, които от 338 са намалели на 271.
Повече от два пъти са намалени взломните кражби. Броят им е 49, при 105 през 2015 год.
Домовите кражби също бележат спад ( с 41 %) - от 94 на 55 през настоящата година. Преобладават кражбите от апартаменти. При тези кражби стойността на отнетите вещи – пари, златни накити и преносими компютри е по-висока.
Кражбите от магазини запазват броя си – 45. Отнемани са предимно цигари, малки количества хранителни стоки и алкохол.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 18 % - от 33 на 27 през отчетната година.
През 2016 година не са регистрирани кражби от офиси, при 4 такива деяния през сравнявания период.
Джебчийските кражби бележат ръст с 6 броя. Регистрирани са 17 подобни кражби, при 11 през сравнявания период. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати.
Броят на регистрираните кражби на селскостопанска продукция и животни е намален с 45 % -  от 42 на 23 през 2016 година.
Броят на измамите бележи спад.  Регистрирани са 22 деяния - с 6 по по-малко в сравнение с 2015 год., като преобладават телефонните измами,по сценарий с “пострадал” роднина, нуждаещ се от спешно лечение, или доставка на отоплителна техника. Вследствие на проведените ОИМ са установени, съпричастни към извършените деяния.
Грабежите са намалели. Регистрирани са 4 грабежа при 7 през сравнявания период. Повечето са извършени в областния център, в тъмната част на денонощието. Потърпевшите са основно жени. При два от грабежите отнетите пари и вещи са значителна стойност – скъп мобилен телефонен апарат и сума в размер на 2 800 лева. Няма грабежи с използване на огнестрелно или хладно оръжие.
Посегателствата спрямо МПС са увеличени от 8 на 10 броя през 2016 год. Шест от тях са противозаконни отнемания на МПС.
Регистрираните 61 престъпления, свързани с наркотични вещества са увеличени с 15 броя.

От регистрираните 927 криминални престъпления са разкрити 572, което представлява увеличение на разкритите деяния със 105 броя. Разкриваемостта в процентно изражение – 61.7%, е увеличена със 7 % спрямо предходната година. Разкрити са и 77 други престъпления, регистрирани предходни години. Установени са 555 извършители на престъпления,  регистрирани през отчетния период.
Разкриваемостта на регистрираните 444 престъпления срещу неизвестен извършител е запазена - 32 %. От общоразкритите 572 криминални деяния, 25 % са срещу неизвестен извършител.
Разкриваемостта - 57 % - на регистрираните 42 престъпления против личността е нараснала със 7 пункта в процентно изражение, а в абсолютни стойности с 2 броя.
Разкрити са извършените умишлено убийство и убийството на новородено.
Разкриваемостта на регистрираните 27 телесни повреди – 55 %, е запазена. 
Разкрити са 37.6 % (140 бр.) от регистрираните 372  престъпления против собствеността. Разкриваемостта в процентно изражение е нараснала с 1 %.
Разкриваемостта на регистрираните 271 кражби е запазена в процентно изражение - 38 %. От регистрираните 49 взломни кражби са разкрити 8. Разкриваемостта им - 16 % е намалена.
Разкрити са 49 % от кражбите от магазини.
От регистрираните 27 кражби на части и вещи от МПС, са разкрити 9 случая – с 2 повече от предходната година.
Разкриваемостта на кражбите на селскостопанска продукция и животни е 35 %. Разкрити са 9 от регистрираните през годината 27 кражби.
От регистрираните 17 джебчийски кражби са разкрити 8 деяния, при разкриваемост 47%.
Разкрити са 3 от извършените 4 грабежа. Досъдебното производство по четвъртото деяние е срещу известен извършител. Всички установени лица са криминално проявени.
Разкриваемостта на регистрираните 15 палежа е подобрена. Разкрити са 4 от тях, при разкриваемост 27 %.
Разкрити са 6 от регистрираните 10 посегателства спрямо МПС.
В края на 2016 г. са разкрити 51 от регистрираните 61 престъпления, свързани с наркотични вещества. Най-масово разпространяваният наркотик е марихуаната. Четири от случаите са за отглеждане на канабис и опиев мак. При извършителите преобладава групата на лицата на възраст между 18-30 г. През периода, при проведени оперативно-издирвателни действия е установена нива с около 300  растения канабис, а случаят е предоставен на друга дирекция на МВР.
Установените 555 извършители на криминални престъпления, регистрирани през отчетната година, са със 109 повече в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предходни периоди са установени още 91 лица. Увеличен е броят на извършителите от женски пол. Броят на непълнолетните извършители е нараснал незначително – с 2 лица. Най-активни са лицата на възраст от 18 до 30 години. Относителният им дял е 36 %. Отчита се увеличение на извършителите на възраст над 40 години. Делът на безработните – 39 % е намален с 9 %. От общия брой извършители, установени през периода, около 52 % са с минали осъждания. Относителният им дял е намален. Тази категория граждани са извършили 53 % от разкритите престъпления, при 65 % през 2016 г. Броят на престъпленията, извършени в съучастие, е запазен около 6 %. След употреба на алкохол са извършени 37 % от разкритите през годината престъпления при 30 % през 2015 година.
Най-голям е броят на неграмотните извършители, чийто дял - 36 % бележи спад с 4 пункта.
При потърпевшите най-уязвими са лицата на възраст над 40 години.
Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления, извършени през периода, са 47, при 45 през предходната година. Тази категория лица са извършили 55 противоправни деяния, с 15 по-малко от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите Голяма част от престъпленията са извършени в съучастие. По-характерни примери на криминални прояви са 2 кражби на МПС и престъпления свързани с наркотични вещества.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления са намалели повече от два пъти - от 32 на 14 деяния през 2016 година. Пострадалите  младежи са намалели значително. През 2016 година броят им е 13, при 33 пострадали през 2015 година. От тях малолетните са 9, а непълнолетните - 4 лица. Преобладават кражбите. 
Регистрираните 119 икономически престъпления бележат незначителен ръст с 1 брой. Най-голям е делът на документните престъпления – 62, следвани от престъпленията против стопанството – 31, престъпленията против интелектуалната собственост – 4 и престъпленията против дейността на държавни органи(подкуп) – 3 броя.
Документните престъпления са увеличени с 10 деяния.
Престъпленията против стопанството бележат спад с 8 броя.
Спад се отчита при престъпленията против собствеността – с 10 деяния.
Ръст се отчита при престъпленията против дейността на държавни органи – подкупи.
Престъпленията против интелектуалната собственост запазват броя си.
Разкритите 50 икономически престъпления бележат увеличение с 14 броя, а разкриваемостта им 42 % - ръст с 11,5 пункта. Разкрити са още 18 деяния, регистрирани през предходни години. 
В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода документни престъпления – 22 броя, следвани от престъпленията против стопанството – 13 бр. и подкупите - 3 деяния.
Установените 54 извършители на икономически престъпления са с 15 повече. Установени са и други 24 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически престъпления са лицата на възраст над 40 години.
Намален е делът на извършителите с минали осъждания и запазен делът на престъпленията, извършени в съучастие.
През периода не са регистрирани престъпления свързани с културно-историческото наследство.

Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк обществен отзвук

На 8.02.2016 г. около 11,55 ч., на улица в района на пазара в гр.Кърджали, 19-годишен жител на града е умъртвил с огнестрелно оръжие – пистолет, 31-годишен жител на с.Петлино, община Кърджали. По тялото на убития са установени три огнестрелни рани. Извършителят на деянието е задържан. Повдигнато му е обвинение.
На 2.05.2016 г. в покрайнините на гр.Кърджали е открит труп на новородено дете от женски пол. Вследствие на проведени оперативно-издирвателни действия, са установени и привлечени като обвиняеми майката и вуйчото на детето. Наложена им е постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.
През периода 12.10.2016 г.-24.10.2016 г., при условията на продължавано престъпление, са извършени 5 взломни кражби в тъмната част от денонощието от търговски обекти в с.Старово и сградата на кметството в с.Самодива, община Кирково. Отнети са хранителни стоки, напитки и завивки. Извършителят – лице, изтърпяващо присъда „лишаване от свобода”, незавърнало се от домашен отпуск от затвора в гр.Пловдив, е задържано непосредствено след поредната кражба от хранителен магазин. Преведен е в затвора.
На 10.10.2016 г. служители на РУ-Кирково, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Кърджали и ГПУ-Момчилград, са установили край ГКПП “Маказа” 449 800 къса цигари, укрити в специално пригоден тайник на микробус. Образуваното по случая досъдебно производство се води в агенция „Митници“.
През полугодието са образувани 3 досъдебни производства за подкуп на длъжностно лице.
На 28.03.2016 г., при извършвана от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ проверка на търговски обект в гр.Кърджали са установени и иззети, стоки предмет на защитени авторски права -  96 парфюма и 165 слушалки. С цел да осуети проверката, 22-годишна жителка на гр.София - постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин - пъхнала в дреха на полицейски служител сума в размер на 400 лева. Срещу лицето е образувано незабавно производство по чл.304 от НК. По отношение ползването за търговска дейност на установените стоки без съгласието на притежателя на изключителното право, е образувано досъдебно производство.
В РУ-Кърджали и РУ-Кирково са образувани незабавни производства срещу жители на гр.Пловдив и с.Бял извор, община Ардино, предложили подкупи в размер съответно на 20 лева и 40 лева на полицейски служители, за да не извършат действия по служба, свързани с контрол върху пътното движение.
При извършени на 30.05.2016 г. процесуално-следствени действия в двор на жител на гр.Момчилград са открити и иззети са 165 стръка опиев мак. В градинки пред два жилищни блока в гр.Кърджали са установени и иззети 287 стръка опиев мак. Образувани са досъдебни призводства.
   На 24.06.2016 г. в РУ-Кърджали е образувано незабавно производство срещу двама жители на гр.Кърджали, затова, че в землището на с.Звезделина, отглеждали канабисови растения - 13 стръка с тегло около 5 кг. Мъжете са установени в момент на полагане на грижи за въпросните растения. При извършени претърсвания в домовете на лицата са установени още 24 семена и инсталация за бърз растеж на растенията.
На 10.02.2016 год. при извършени процесуално-следствени действия в 2 къщи в с.Татул, общ.Момчилград, собственост на 37-годишен мъж от гр.Момчилград са открити и иззети ръчна нападателна граната, 18 капсул детонатора, 6 м. огнепроводен шнур, 11 патрона и сигнална ракета. 
На 03.06.2016 год. при извършена в хода на СПО проверка в цех за шиене на конфекция в с.Фотиново, общ.Кирково, са установени и иззети 2 335 тениски и 10 344 заготовки за изработка на тениски на 11 защитени търговски марки, без разрешение за изработка от носителя на авторското право. Образувано е досъдебно производство.
 
Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

Оперативната обстановка по линия охрана на обществения ред се характеризира като  сравнително спокойна.
Извършените на обществени места 509 престъпления  са увеличени с 35 броя. От тях са разкрити 381 престъпления при 75 % разкриваемост, бележеща ръст с 11 пункта, а в абсолютни стойности със 79 деяния.
По-голямата част от престъпните деяния – 63 %, са извършени на територията на градовете и най-вече в областния град, където са регистрирани 48 % от престъпленията. 
Броят на хулиганствата – 24, е увеличен с 18 случая.
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на множество масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения на обществения ред.
През 2016 година са регистрирани 563 пътно-транспортни произшествия, от които 167 тежки - с 15 убити и 215 ранени граждани. Сравнението с 2015 г. показва ръст с 12 броя на тежките ПТП, увеличение с 11 на убитите и с 11 на ранените лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) е нараснал с 35 броя.
В населените места са възникнали 313 ПТП (56%), при които са убити 8 (53%) и ранени 95 граждани(44% от ранените).
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 36 % от всички произшествия, при които са загинали 3 и са ранени 104 лица. Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 21 % от ПТП с 2-ма убити и 48 ранени; неспазването на дистанция с 12% от ПТП с 13 ранени лица. Управлението на МПС след употреба на алкохол и навлизане в насрещното движение са следващите по ред причини за ПТП.
 Основните причини за ПТП, при които са пострадали граждани, са както следва:
- сблъскване между МПС е причина за 236 от ПТП, при които са убити 6 и ранени 78 граждани;
- блъскане в крайпътно съоръжение, дърво, стълб, предпазна ограда, препятствие на пътя е довело до 101 ПТП, с убити 2-ма и ранени 36 човека;
- блъскане в спряно или паркирано ППС е причинило 67 ПТП с 1 убит и 5 ранени граждани;
- преобръщане на МПС е причина за 59 от ПТП, с 1 убит и 48 ранени граждани.
- блъскане на пешеходец е причина за 39 ПТП, при които са убити 3 и са ранени 37 лица;
  Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
Административно-наказателната дейност е увеличена почти двукратно. Най-голям е броят на санкционираните водачи за нарушения на допустимата скорост; следван от неправилно спиране и паркиране; нередовни документи и неспазване на предимство, знаци и сигнали.
 Създадена е оптимална организация за издаване на документи за самоличност. През 2016 година са издадени 24483 лични карти, 46479 паспорти и 7082 СУМПС, 646 разрешения за пребиваване. Общият брой на издадените документи е 78790.
От издадените паспорти и лични карти 38 % са бърза и експресна услуга. За нарушения на ЗБЛД са съставени 7 255 АУАН. Събраните глоби са в размер на 199 233 лева.

Превантивна дейност

В изпълнение на Стратегията “Работа на полицията в близост до обществото”, продължават дейността си изградените местни комисии за обществен ред и сигурност в шест от седемте общини в област Кърджали. Разработени са 115 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Домашното насилие е проблем, който засяга всички социални групи. През годината е работено по 43 преписки за домашно насилие. Съвместно с Народно читалище “Обединение 1912 г.” гр.Кърджали е разработен проект: „Център за консултиране и подкрепяне на жени, жертви на насилие”, имащ за цел превенция и намаляване на последствията от домашно насилие над жени в област Кърджали. Предстои създаването на 15 информационни центъра за подкрепа на жени и деца жертви на домашно насилие, които ще бъдат разположени в читалища.
 Разширен е броят на населените места, в които са проведени срещите на ПИ и МлПИ пред обществеността. На срещите бе поставен акцент на прозрачността на работата на полицията, проблемите, които стоят за решаване в обслужваните райони и очакваното съдействие от населението. На преобладаващата част от срещите присъстваха отговорни полицейски служители, кметове на населени места, общински съветници, директори на училища, представители на местния бизнес и др.
С цел проучване обществената удовлетвореност на полицейските органи и осъществяване на обратна връзка с населението е изготвена анкета за конкретизиране на местни проблеми. Същите са изведени и заложени в плановете на ПИ и мл.ПИ.
В изпълнение на разпоредително писмо на Главния секретар на МВР, със заповед е определен Областен координатор по реализиране на програмата „Детско полицейско управление”. Във всички общини са сформирани ученически групи от 3-ти -4-ти клас, с които да се реализира двугодишната програма на обучение. Проведени са официални откривания на програмата в шест училища. За изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване в дух на отговорност са изготвени и утвърдени графици на учебните занятия за работа с децата доброволци в Детско полицейско управление в област Кърджали през първия срок на учебната 2016/2017 година.
Учреден е Регионален екип за превенция на агресията в училище. В него влизат представители на Регионален инспекторат по образованието, инспектори от Детска педагогическа стая, педагогически съветници, експерти от общинска и областна администрация, както и секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Кърджали.
Проведени са срещи с ръководствата на ученически общежития относно пропускателния режим. Учениците са запознати със Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и със Закона за закрила на детето, с Наредбата на общините за опазване обществения ред.
Създадена е организация ПИ и мл.ПИ  да работят с изменено работно време, обхващащо тъмната част от денонощието, почивните и празнични дни. Засилено е присъствието на мл.ПИ в по-отдалечените от общинските центрове села и махали.
Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места. Посещават се ежеседмично, като при разговорите с тях им се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, както и за недопускане паленето на сухи треви и храсти в градините. Разяснява им се при засичане на съмнителни лица да уведомяват кмета или да сигнализират в РУ. Разработени са информационни материали с превантивен характер за повишаване вниманието на гражданите върху необходимостта от предприемане на действия, свързани с гарантиране на сигурността на домовете и включващи съвети за предпазване на живота, здравето и имуществото им.
С цел повишаване информираността сред възрастните хора и намаляване на телефоните измами са проведени срещи и с кметовете на всички населени места за координиране на действията и осигуряване на постоянна връзка със самотно живеещите възрастни хора. Изготвени са и разпространени информационни брошури за предпазване от подобни измами.
За привличане на неправителствените организации, бизнеса и гражданите за осъществяване на дейностите по превенция на престъпността и с цел подобряване на взаимодействието между държавните институции с цел превенция на престъпността и правонарушенията и обмен на информация, съвместно с Бюро по труда  и Дирекция “Социално подпомагане”  са проведени работни срещи за предоставяне на информация за случаи на измами, трафик на хора и други престъпления, с цел информиране на безработните лица, социално слаби и самотно живеещи възрастни хора. По изготвен и съгласуван с Дирекция “Социално подпомагане” график, са проведени срещи и анкети със самотно живеещи социално слаби граждани.
Няма извършени тежки криминални престъпления в домове на самотно живущи възрастни хора в малките населени места.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани СПО по различни направления на дейност.
Регулярно се изнасят лекции и беседи в учебните заведения от полицейските инспектори, инспекторите в Детска педагогическа стая, служители от Пътна полиция, на които учениците се запознават с работата на полицейските органи, видовете престъпления и нарушения на обществения ред, противодействието срещу тях, вредата от наркотичните вещества и алкохола, правилата за движение по пътищата.
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества се привличат училищните ръководства. Продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали.
Взаимодействано е с отделите „Закрила на детето” към общините в региона, особено по отношение на децата в риск.
Представители на ОДМВР участват в междуведомствена комисия за обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура на областта, общинските съвети по наркотични вещества, Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и ЗЖУ, служители на които взеха участие в провеждани по различни поводи СПО и са изградени съвместни наряди.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. По отношение на „Организация на движението, пътния контрол и превантивната дейност” служителите на ОДМВР-Кърджали са участвали в 235 комисии съвместно с представители на общините и Областно пътно управление Кърджали.
Към стопаните на пътищата са направени 27 предписания за подобряване на организацията на движението и отстраняване на недостатъците във вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и пътните принадлежности.
Във връзка с увеличения трафик на МПС в посока ГКПП „Маказа-Нимфея“, с цел подобряване на обстановката по безопасност на движение и подпомагане на транзитно преминаване на чуждестранни туристи, свързано с летния туристически сезон, е осигурено активно присъствие на служители с правомощия за контрол на пътното движение с оглед регулиране, подпомагане и контрол на движението по време на най-високата интензивност на движението и на участъци с повишен риск от ПТП.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността

Работата на структурните звена, въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Ограничаване на битовата престъпност с акцент домови и вломни кражби и измами.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Подобряване на пътнотранспортната обстановка.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването. Подобряване на екипния принцип на работа.
Противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане през граница на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали.
Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на младежката и детска престъпност.
Разширяване и усъвършенстване формите на превантивната дейност и подобряване сътрудничеството с органите на местна власт и управление, гражданите и неправителствени организации за работа с рискови социални групи.
Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори.
 

 

 23 май 2017 | 16:36