МВР

ОД Кърджали

 

Мерки за предотвратяване на пожари при използване на отоплителни уреди

11 окт 2017

Напомняме на всички граждани на областта, че през отоплителния сезон в жилища на граждани рязко нараства броят на пожарите, причинени от отоплителни и нагревателни прибори. Наред с унищожаването на сградите и домашното имущество в  много случаи пожарите застрашават живота и здравето на хората. 
Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителните уреди, небрежност при боравене с открит огън и късо съединение в ел. инсталации.
Правила за поведение при използване на отоплителни уреди на твърдо гориво:
- Печките следва да се разполагат на безопасно разстояние от горими конструкции и материали;
- Комините на сградите трябва да са измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупаните сажди;
- Димоотводните тръби да се монтират правилно, на разстояние не по-малко от 80 см. от горими материали. В никакъв случай да не се допуска използването на вентилационните канали като комини;
- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци;
- Не използвайте запалими течности, за да разпалите печката.

Правила за поведение при използване на отоплителни уреди на течно гориво:
- Използването на нафта като гориво увеличава пожарната опасност, тъй като тя е горима течност
- Използвайте само технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди;
- Недопустимо е запалването на неизстинала нафтова печка, тъй като това може да доведе до взрив;
- При разливане на гориво незабавно трябва да се почиства разлятата течност;
- Резервно гориво (нафта) трябва да се съхранява на безопасно разстояние от отоплителните уреди или в други помещения.

Правила за поведение при използване на електрически и газови отоплителни уреди:
- Не използвайте нестандартни или необезопасени отоплителни и нагревателни уреди с открити реотани;
- Не оставяйте без наблюдение отоплителните и нагревателните уреди;
- Не сушете дрехи върху отоплителни и нагревателни уреди, това често води до пожар;
- Включвайте електрическите отоплителни уреди директно в контакта, не претоварвайте мрежата и не използвайте разклонители и удължители;
- Използвайте само стандартни електрически предпазители;
- Не съхранявайте газови бутилки в мазета, в близост до източници на топлина, тавани, стълбища и на пряко слънчево нагряване;
- В случай, че усетите специфична миризма на газ, веднага затворете вентилите на газовите бутилки (съоръжения) и проветрете помещението;
- Отопляваните с газови печки помещения трябва да имат възможност за естествена вентилация;
- Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация;
- Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте;
- Не проверявайте за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламъкс.

Как трябва да действате, ако в дома ви възникне пожар?

Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е електрически или химически. Не се опитвайте да погасите пожар, който не може да контролирате. 
Ако пожарът е прекалено голям, напуснете сградата веднага. Едва когато излезете навън и сте в безопасност, се обадете на телефон 112. Изчакайте навън пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте за вида, големината и местоположението на пожара. 
Ако дрехите Ви се запалят: легнете на земята, покрийте лицето си с длани и се търкаляйте напред - назад докато огъня изгасне. При никакви обстоятелства не тичайте,  така ще разпалите огъня още повече. 
Ако е задимено, покрийте с кърпа устата и носа си и се движете ниско до земята. Димът е много опасен за вдишване поради съдържащите се в него отровни продукти на горенето. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек от цепнатините под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е от другата страна. Ако дръжката на вратата е студена и няма дим, отворете я много внимателно и после бързо напуснете сградата.
Ако сте заключени или блокирани в стая,  използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на пожарната и им обяснете точното си местоположение.
Ако се запалят олио или други масла и мазнини, опитайте да ги изгасите като хвърлите в огъня оцет, сода за хляб или сол. Ако пожара е в тенджера или тиган, опитайте се да го покриете с капак или мокра дреха.
 
При пожар използвайте спешния телефон – 112.


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” – КЪРДЖАЛИ

 11 октомври 2017 | 13:46