МВР

ОД Кърджали

 

07 фев 2018

Младши инспектор Бисер Петров от РС „ПБЗН”-Крумовград е сред наградените в националния конкурс „Пожарникар на годината”

В Централния военен клуб в София вчера се проведе официалната церемонията по награждаване на победителите и отличените в Националния конкурс „Пожарникар на годината“– 2017 г.
В раздел „Превенция”  е награден младши инспектор Бисер Петров, служител на РС „ПБЗН”-Крумовград, който получи грамота, купа и смартфон за постигнати високи професионални успехи в служебната си работа.
За последните 12 месеца той е провел 24 лекции по пожарна безопасност в училища и детски градини на територията на община Крумовград. Сформирал е и ръководи 5 младежки противопожарни отряда, в които членуват 50 деца на възраст от 12 до 16 години. През летния сезон активно участва и в погасяването на горски пожари.
В рамките на тазгодишната церемония "Пожарникар на годината" бяха продадени детски рисунки, участвали в международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Бяха закупени 22 рисунки за 1400 лева. Събраните средства ще бъдат използвани за подкрепа на 43 деца на загинали и пострадали служители на ГД „ПБЗН”.

На снимката: Зам.-министърът на МВР Красимир Ципов връчва наградата на младши инспектор Бисер Петров.
 

Намалял е броят на пожарите и спасителните дейности в областта през 2017 г.

РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали отчете резултатите от дейността си през изминалата година

В присъствието на старши комисар Красимир Шоторов, директор на дирекция „Оперативни дейности“ в  ГД „ПБЗН“, в регионалната пожарна дирекция в Кърджали днес беше направен отчет-анализ за резултатите от работата през 2017 година. На отчета участваха ръководителите на основните части на единната спасителна система в областта: директорът на ОД на МВР старши комисар Венцислав Момчилов, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Атанас Митков, директорът на Областния съвет на БЧК Жана Чакърова-Шукерска.
Анализ на дейността беше направен от директора на регионалната пожарна дирекция комисар Сергей Заимов.

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия

През 2017 г. са регистрирани общо 883 излизания с противопожарна техника, от които 784 са за възникнали произшествия. За сравнение през 2016 г. са регистрирани 1106 излизания, 1005 от които за възникнали произшествия.
Броят на произшествията спрямо 2016 г. е намалял с 22 %. Най-значителна е промяната при пожарите - намаление с 24 %, а при осъществените спасителни дейности намалението е с 20%. Причините за това са в по-благоприятните от пожарна гледна точка метеорологични условия през изтеклата година.
Дяловото участие на възникналите пожари през 2017 г. надвишава този на осъществените спасителни дейности   – 56 % срещу 44 %, при дяловото съотношение за 2016 г.  - 58 срещу  42 %.
От извършените през периода спасителни дейности водещ е делът на осъществената „техническа помощ“-88 % от общия брой.  
По отрасли водещ е делът на произшествията в „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 42 % от общия брой. За сравнение през 2016 г. отрасъл „жилищно стопанство, дейности на домакинства” също е водещ и е с дял – 35 %. Най-честата причина за възникналите произшествия през отчетния период е „небрежност при боравене с открит огън”– 27 % от общия брой, следвана от „неправилно ползване на отоплителни уреди” – 13 %. За сравнение през 2016 г. причина „небрежност при боравене с открит огън“ също е водеща и е с дял – 25 % от общия брой.
При пожарите по отрасли на първо място са тези в “жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 45% от общия брой пожари. За сравнение през 2016 г. водещ отрасъл с 35 % при пожарите е този на „селско и рибно стопанство”.
Водеща причина за възникналите пожари през отчетния период е „небрежност при боравене с открит огън“ – 49 % при 61 % за 2016 г.
Най-натоварена в оперативно отношение за 2017 г. е РС „ПБЗН“- Кърджали – 61 % от общия брой излизания при 58 % за 2016 г.
През 2017 г. при пожари  са загинали 2-ма и са пострадали 7 граждани. За сравнение през 2016 г. при пожари са пострадали 6-има граждани, няма загинали.

 Превантивна дейност и контрол

В началото на отоплителния сезон във всички РС „ПБЗН“  бяха предоставени актуализирани списъци на  самотно живеещите възрастни и трудно подвижни граждани, както и болните на хемодиализа. Осъществено бе взаимодействие с общинските администрации и дирекциите “Социално подпомагане” за предприемане на мерки по предотвратяване възникването на пожари в социалните домове и жилищата на самотно живеещите, трудно подвижни болни граждани, като бяха извършени инструктажи, дадени препоръки и монтирани общо 125 пожароизвестителни датчици.

През 2017 г. са проверени 76 аварийни плана и 43 плана за защита при бедствия, като констатираните нарушения са свързани главно с необходимост от актуализация. Служители на РД „ПБЗН“-Кърджали участваха в 126 съвместни проверки от междуведомствени комисии на потенциално опасни водни обекти и обекти, засегнати от бедствия.
За 2017 г. са извършени 39 комплексни проверки на обекти срещу 42 за 2016 г., контролни проверки в 947 обекта срещу 770 и тематични в 1881 обекта срещу 1872 за 2016 г.
През отчетния период са връчени 1098 противопожарни разпореждания срещу 1021 за 2016 г., 39 протокола от комплексни проверки срещу 42 за 2016 г.,131 констативни протокола срещу 176 за 2016 г. Предписани са 2717 мероприятия срещу 3129 за 2016 г.
За нарушения на пожарните правила и норми, през периода са съставени 90 акта за административни нарушения срещу 119 за 2016 г. Издадени са 80 наказателни постановления срещу 119 за 2016 г.

Принудителните административни мерки по чл.255 от ЗМВР са: - по т. 2 на чл.25 ал.1 от Наредбата за реда за осъществяване на ДПК – 4 бр. срещу 4 за 2016 г.;  - по т.3 на чл.25 ал.1 от Наредбата – 21 бр. срещу 15 за 2016 г. видно е налице запазване броя на ПАМ по т.2 и завишаване броя на ПАМ по т.3.
Във връзка с жътвената кампания бе проверена 323 единици земеделска техника срещу 297 бр. за 2016 г. Издадени са 237 становища за проверка, при 156 за 2016 г. За недопускане на пожари и необходимостта от създаване на организация, както и за изпълнение на нормативно уредени задължения на участниците в хода на жътвената кампания бяха връчени 10 уведомителни писма. За нарушения на пожарните правила и норми по време на кампанията бяха съставени 16 акта за административни нарушения при 11 за 2016 г.
Проверени бяха оперативните планове за 2017 г. на ДГС, както и 1 план за общински горски територии. Констатациите от проверките са, че плановете са структурирани и с необходимото съдържание изискуемо от Наредба №8/2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и Плана за взаимодействие между ГД „ПБЗН“ и ИАГ. Предвидените противопожарни мероприятия в горите се изпълняват, независимо от трудностите при финансирането им. Извършени бяха 4 съвместни проверки със служители на ДГС относно спазване забраната за палене на открит огън в близост до горските територии и почистването на остатъците от сечта покрай пътищата.
През 2017 г. са контролирани 283 новостроящи и реконструиращи се обекта при 321 за 2016 г. Разгледани са 114 бр.  проектни документации с постъпили искания и на основание чл. 143 от ЗУТ са издадени 108 становища за съответствие, като за 6 проекта са издадени решения за отказ. Постъпили са 5 искания за издаване на становища във връзка с разрешаване ползването на строежите и са издадени 5 бр. становища.
Извършени са 287 контролни проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти. За констатирани нарушения органите от РД „ПБЗН“- Кърджали са предписали 17 мероприятия. Изпратени са 3 уведомителни писма до кметове на общини и до органите за строителен контрол за извършвано строителство и  реконструкции без строителни книжа.
През 2017 година служителите на РД „ПБЗН“ са взели участие в 23 приемателни комисии, при  32 през 2016 г. През периода са  приложени 3 принудителни административни мерки за строежи срещу една за 2016 г.
Съвместно с други служби на МВР и ведомства са проверени 85 обекта, по сигнали и предложения 14 обекта и по искания за издаване на сертификати 2 обекта.
През годината бяха проведени 343 мероприятия с 13794 участници във връзка с подготовката на населението и учащите се за действия при бедствия и аварии.
На територията на област Кърджали има регистрирани шест доброволни формирования /ДФ/ с общо 59 доброволци в шест от седемте общини. С този брой доброволци до момента, коефициентът за Кърджалийска област е 0,3 на 1000 души население, с което е достигнат средния коефициент за страната. Съгласно параграф 55 от ПЗР на ЗИД на ЗЗБ, в общини с население до 20 000 души задължително се създават ДФ, което за област Кърджали е изпълнено. През периода стартира процедура за създаване на ДФ и в община Кърджали.
Всички доброволци са преминали първоначален основен курс на обучение, освен “Доброволно формирование – община Кирково”, което е съставено изцяло от бивши служители на РС „ПБЗН“- Подкова. Осигурени са лични предпазни средства на всички доброволци с изключение на 5 човека от ДФ ”Джебел 2013”.
През 2017 г. регистрираните участия на доброволци в ликвидиране на произшествия от областта в системата АИС ”Произшествия – ПБЗН” са четири, от които три са на ДФ в Черноочене и едно на ДФ в Крумовград. Основните извършвани дейности от тях са ограничаване и ликвидиране на пожари в горски и полски територии.
Усилията на РД „ПБЗН“ в областта бяха насочени към запазване броя на съществуващите МПО „Млад огнеборец“. През периода се проведоха общите събрания на 35 отряда, с 3 по-малко в сравнение с изминалата учебна 2016/2017 г. Привлечени са 386  ученици, което е с 57 ученици по-малко в сравнение с учебната 2016/2017 г. За равнището на работата с МПО “Млад огнеборец”, наред с ежегодно провежданите общински и областни състезания, са показателни и участията в различните национални състезания и турнири. През изтеклата учебна година отрядът на МПО „Млад огнеборец” от ОУ „Хр.Смирненски” с. Мост , общ. Кърджали, се класира на второ място в дисциплината  „400 м. щафетно бягане” на републиканските състезания. Отборът на МПО „Млад огнеборец” от  ОУ „Хр.Смирненски” с. Рогозче, общ. Джебел взе участие в ежегодния турнир с МПО ”Млад огнеборец” за преходната купа „Юлиян Манзаров”.
За провеждането на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” за учебната 2017/2018 г. в подготвителния период са формирани 34 отбора със 184 ученици и 34 педагогически работници.
През март и април бяха проведени 7 общински и едно областно ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации’2017”. Победителят в областния кръг – отборът на ОУ „Отец Паисий“ с. Жълтуша, общ. Ардино, представи РД „ПБЗН“-Кърджали в националните състезания, проведени през месец юни в гр. Бургас, където зае 7-о място в крайното класиране.
В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата’2017” участваха 285 деца от областта, като в областния кръг бяха допуснати 287 рисунки, а 21 бяха наградени. Експонирани бяха изложби от областния и общинските кръгове за детската рисунка.

25 яну 2018

Началникът на противопожарния участък в село Бенковски е комплексен победител в първия етап на националния конкурс „Пожарникар на годината”

Младши експерт Динко Кръстев е излъчен като комплексен победител в областния етап на националния конкурс „Пожарникар на годината” за 2017 г. Той оглавява противопожарния участък в село Бенковски. Още четирима служители бяха класирани като победители по направление на дейности.  В направление „Пожарогасителна и спасителна дейност”  за служители с висше образование е отличен инспектор Ерхан Есад от РД „ПБЗН”-Кърджали. В същото направление в раздела за служители със средно образование победител е младши инспектор Драгомир Чотов от РС „ПБЗН”-Крумовград. Инспектор Едуард Богданов в РС „ПБЗН”-Кърджали е първи в направление „Контролна дейност” за служители с висше образование, в подраздела за служители със средно образование за победител е излъчен младши инспектор Бисер Петров в РС”ПБЗН”-Крумовград.
Наградите на отличените – грамоти и купи, бяха връчени днес от областния управител Никола Чанев и от директора на РД „ПБЗН” комисар Сергей Заимов. Излъчените победители са наградени  с „писмена похвала” от комисар Заимов и ще бъдат предложени за отличаване в заключителния етап на конкурса.

На снимката: областният управител Никола Чанев и комисар Сергей Заимов с победителите в конкурса.
 

10 яну 2018

ЗА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО