МВР

ОД Кърджали

 

Конкурс за две щатни изпълнителски длъжности в РУ-Крумовград и РУ-Кирково

07 мар 2017

Министерството на вътрешните работи
Обявява конкурс в

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЪРДЖАЛИ
Районно управление – Крумовград
Група „Охранителна полиция“
- полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

Районно управление – Кирково
Група „Охранителна полиция“
- полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

По отношение изискванията, конкурсната процедура и конкурсната комисия, предлагам в заповедта да бъде включено следното:

I. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
1.  Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4.  Специфични изисквания:
    4.1.  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, и бивши служители на МВР);
    4.2.   Да притежават завършено средно образование;
 4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
    4.4.  Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
        4.5.  Да притежават свидетелство за управление на МПС;
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Необходими документи и срок за подаването им:
1. В 10 (десет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:
1.1. Копие на лична карта;
1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
1.3. Декларация, че кандидатът:
1.3.1.   Има само българско гражданство;
1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по член 3а, алинея 1 и 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;
1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по член 8, алинея 2 от Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;
1.6.  Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
1.7.  Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие);
1.8.  Други документи, имащи отношение към конкурса.
2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 39, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.
3. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
4.  Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1.
5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Кърджали.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Кърджали да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР и до Институт по психология – МВР и ЦБПС при Академия на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

Допълнителна информация: ОДМВР-Кърджали, бул.“България“ 39, Човешки ресурси, тел.0361/69 479.

 23 май 2017 | 16:36