МВР

ОД Кърджали

 

Обявяване на конкурс за старши счетоводител в ОД на МВР-Кърджали

12 дек 2018

МИНИСТЕРСТВО НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1000 София, ул. „Шести септември“ № 29

 

Рег. № 8121р-25108, Екз. № …

11.12.2018 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед рег. № 8121К-10331/12.11.2018 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 (една) длъжност:

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“

към отдел „Административен“

при Областна дирекция на МВР - Кърджали

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

2. Минимална образователно-квалификационна степен – „Бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;

3. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг V младши;

4. Области на висшето образование – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;

5. Професионални направления – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:

1. Решаване на тест;

2. Интервю.

 

III. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите да бъдат представени лично или чрез пълномощник с (оригинално нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 39 в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Кърджали, всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Телефон за справки и допълнителна информация – 0361/69479.

 

V. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:

 • подпомага главния счетоводител при изготвяне на средносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за съответната година, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
 •  участва в изготвянето на ежемесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, тримесечните финансови отчети и баланс на разпоредителя с бюджет и всички приложения към тях, съгласно указанията и сроковете определени от първостепенния разпоредител с бюджет;
 • осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
 • подпомага главния счетоводител при своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
 • участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;
 • подпомага главния счетоводител при осъществяване на своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета с общините и другите ведомства и институции;
 • осигурява необходимата информация, за която отговаря на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси на парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори и други;
 • отговаря за достоверността на изготвените от него финансово-счетоводните документи;
 • организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата, и с ръководителите на отдели и сектори;
 • осъществява контакти с представители на банкови, финансови, данъчни и контролни органи и институции;
 • изготвя индивидуални анализи и оценки за служебната дейност и професионалната квалификация на служителите;
 • спазва правилата за защита на класифицираната информация и изискванията на ЗЗЛД.

 

VI. Граници (от - до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лева до 1150 лева, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

 

VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР - в Интернет и Интранет и на информационно табло на Областна дирекция на МВР - Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България“ № 39.

 

                                                                  МИНИСТЪР:   /П/        

                                                                                   Младен Маринов


 

Прикачени документи Списък с допуснати кандидати   (doc - 79,00KB) - 03 яну 2019 13:57

 03 януари 2019 | 13:57