МВР

ОД Кърджали

 

Най-често задавани въпроси

- Кога трябва да се поднови старата лична карта?
Не е необходимо да се подменят документите предсрочно. Документите от стария образец са и ще бъдат валидни в България и страните на ЕС до изтичането на техния срок.
За страната срокът на валидност на изтичащите през 2010 година документи /лична карта и свидетелство за управление на МПС/ е продължен с шест месеца.

- Какви документи трябва де се представят при подаване на заявление за издаване на лични документи?

  • Платена такса. Таксите можете да заплатите във всеки клон на банка или във всеки пощенски клон.
  • Ако сменяте постоянен адрес е необходимо да представите Удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната Община.
  • Ако сменяте имена, е необходимо да представите документ, с който да удостоверите промяната /акт за раждане, решение на съда или друг вид документ/
  • При подаване на заявление е необходимо да представите лична карта и/или паспорт в зависимост от това, за какъв вид документ подавате заявление.
  • За деца до 18-годишна възраст е необходимо да се представи акт за раждане и ксерокопие, което се прилага към заявлението.
  • При подаване на заявление за издаване на лична карта на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на един от родителите.
  • При подаване на заявление за издаване на паспорт на лице до 18-годишна възраст е необходимо присъствието на двамата родители. Ако някой от родителите не може да се яви лично, трябва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно, акт за смърт или решение на съда да се издаде документ на детето без съгласието на единия родител.

- Ако има различие в данните от разпечатаното заявление, ще ми бъдат ли приети документите?
Да, но е необходимо в тридневен срок да представите необходимите документи, за да бъдат уточнени различията. Срокът за изпълнение на поръчката Ви започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи.

- Кога се снемат пръстови отпечатъци?
Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

- Какъв е срокът за издаване на лична карта след промяна на имената или постоянния адрес?
След промяна на имена или постоянен адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

- Кога се издава първата лична карта?
Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна.

- Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?
Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта  на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

- Връща ли се изтекъл документ?
Да! В тримесечен срок след изтичане на валидността му или след отпадане на основанието за неговото използване. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

- Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?
Обикновена поръчка се изпълнява за срок от един месец.
Бърза поръчка за три работни дни.
Експресна поръчка за 8 работни часа.

- Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?
Не е необходимо!