МВР

ОД Кърджали

 

Издаване на удостоверителни документи

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи /БЛД/ се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
Данните се предоставят в писмен вид в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление, към което се прилага документ за платена държавна такса – 7 лв.
Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице.

Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи, отнасящи се до трети лица, само след представяне на удостоверение, издадено от орган насъдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, се получават лично от заявителя.
 

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление
3. поименен документ за платена държавна такса – 7 лв.
  
Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време

При подаване на заявлението се представят:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец / предоставя се на гише №1 в звено „Български документи за самоличност”/
3. поименен документ за платена държавна такса – 7 лв.