МВР

ОД Кърджали

 

Ред за издаване на паспорт на лица до 18 години

Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.

Необходими документи:

* документ за платена държавна такса;

* удостоверение за раждане за лица под 18 години (дубликат);

* удостоверение за постоянен адрес (ако липсва в базата данни).

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:

* влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;

* влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права;

* препис – извлечение от акт за смърт на един от родителите;

* при разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.

Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.