МВР

ОД Кърджали

 

Ред за издаване на лична карта и паспорт

Гражданина се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата (обикновена, бърза или експрес) за издаването на български личен документ.

Служителят предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.

При отпечатване на заявлението, се разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, като посочва дата и се подписва.
Заявлението е безплатно и със срок на валидност 30 дни.

Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации, и подписва заявлението. В заявлението заявителят може да посочи и данните (три имена, ЕГН) на лице, което да получи готовия документ.

След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции в заявлението, гражданина представя на длъжностното лице – заявлението с приложени към него удостоверителни документи по гражданско състояние (за всяка една корекция, която е направил) и заверени копия:
* на ЕГН (удостоверение за раждане, удостоверение за вярно ЕГН);
* на месторождение (удостоверение за раждане);
* на име (удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение за промяна на фамилно име след развод и други);
* когато промяната не е отразена в националната база данни се прилага удостоверение за извършена промяна в личния регистрационен картон;
* на адрес (удостоверение за постоянен адрес);
* документ за платена държавна такса.

Имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация по приложен образец. По искане на гражданите имената им могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в първи документ за самоличност. Промяната в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение.

В случай на изгубване, кражба или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР.

При подаване на заявления от неграмотни, които не могат да се подписват, съдържанието на заявлението се прочита на глас от длъжностното лице в присъствието на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец.

При подаване на заявление не е необходимо да се носят снимки. Заснемането на заявителя ще се извърши при снемане на биометричните данни, безплатно.

Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български личен документ, е основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.