МВР

Дирекция "Инспекторат"

 

 

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Чл. 93. (1) Дирекция "Инспекторат" осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на вътрешните работи, като осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.

(2) Дирекция "Инспекторат" е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.

(3) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване на правомощията на дирекция "Инспекторат" се определят от министъра на вътрешните работи.

(4) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция "Инспекторат":

1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, главния секретар, административния секретар и на ръководителите на структурите на МВР;

2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния персонал на структурите на МВР;

3. при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и налагане на наказания;

4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси;

5. извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) При осъществяване на правомощията си служителите от дирекция "Инспекторат" имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в МВР са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.

(6) Дирекция "Инспекторат" извършва проверките си въз основа на писмена заповед на министъра на вътрешните работи.