МВР

Дирекция "Инспекторат"

 

    Министърът на вътрешните работи при изпълнение на контролните си функции се подпомага от дирекция „Инспекторат“, която осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.

 

        Съгласно чл. 93 от Правилника за устройството и дейността на Mинистерството на вътрешните работи дирекция „Инспекторат“ осъществява следните основни дейности и задачи:

  • осъществява контрол за спазването на нормативните актове и на актовете на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите, на главния секретар, на административния секретар и на ръководителите на структурите на МВР;

  • оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния състав на структурите на МВР;

  • при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;

  • извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на постъпили сигнали срещу служители на МВР;

  • участва при провеждане на тестовете по чл. 152а от ЗМВР за установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители;

  • осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

  • съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон;

  • може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.