МВР

ОД Хасково

 

Административно обслужване

Административното обслужване в РДПБЗН - Хасково на физическите и юридическите лица се извършва при спазване на определените със заповед на директора на РДПБЗН - Хасково, Правила и Ред за административно обслужване на потребители в РДПБЗН - Хасково. То се организира и осъществява от служителите на ИАДАО (информационно-аналитична дейност и административно обслужване) в РДПБЗН - Хасково на принципа "на едно гише” за всички административни звена. Извършва се в помещението, определено за Деловодство на РДПБЗН - Хасково в сградата на РДПБЗН - Хасково на адрес: град Хасково, булевард „България” 85.

Работното време за административното обслужване е от понеделник до петък от 08.30 до 17.30 часа с 1 час обедна почивка. За осигуряване на непрекъснато работното време за административното обслужване от понеделник до петък, от 08.30 до 17.30 часа, без прекъсване и изпълнение на функционалните задължения на служителите от звената за административно обслужване в РДПБЗН - Хасково, в помещение „Човешки ресурси” на РДПБЗН - Хасково се извършва обслужване на потребители на административни услуги през времето, определено за обедна почивка на системния оператор в РДПБЗН - Хасково. В помещение „Деловодство” на РДПБЗН - Хасково се извършва обслужване на потребители по линия на човешки ресурси през времето, определено за обедна почивка на звено "Човешки ресурси" в РДПБЗН - Хасково. Системният оператор в РДПБЗН - Хасково ползва обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа. В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебното помещение има потребители на административни услуги, работата да продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след края на обявеното работно време.

Документите, които постъпват в РДПБЗН - Хасково се:
- получават по обикновена поща;
- получават по електронна поща;
- подават на място от потребителите на административно обслужване.
Приемането, регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи се извършва в служебно помещение „Деловодство”. Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват само със служителя в служебното помещение на РДПБЗН - Хасково, определено за административно обслужване.

Всички документи (искания, заявления, сигнали, жалби, предложения и др.) се подават на гишето и след тяхното регистриране на потребителите на административно обслужване се дава входящ номер. В искането се попълва пълното име и адреса за кореспонденция на гражданина или организацията, вида на искания документ, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни реквизити, ако такива са предвидени в нормативните актове. При приемане на заявление за извършване на административна услуга, служителят за административно обслужване предоставя на гражданите за попълване на необходимите формуляри, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите когато това се налага.
При регистриране на входящи документи, служителят извършва проверка дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата. Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица (след представяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.

Ред за получаване на заявени документи:
- Получаването на документи на място от РДПБЗН - Хасково се извършва като се посочва име, фамилия, подпис на получателя, както и датата на получаване в изготвен за това опис или дневник;
- Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице подало документа, или от упълномощен представител (след предоставяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.

В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, подготвя мотивиран отговор за това. При поискване, служителите от звеното за административно обслужване дават информация на гражданите за движението на преписките.
Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя.

Предоставяне на административни услуги

Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РДПБЗН - Хасково, което съдействие на потребителите е съгласно изискванията на чл.28 от АПК. 
Информация за административното обслужване се получава от:
- деловодството на телефон 038640227;
- информационното табло в сградата на РДПБЗН - Хасково;
- интернет страницата на РДПБЗН - Хасково. 

РДПБЗН - Хасково извършва на място, в писмена форма и заплатени по Тарифа 4 на МВР със срок за извършване - съгласно чл. 57 от АПК следните видове административни услуги по искане на заинтересовани лица: 

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност. Бланка

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност. Бланка РДПБЗН Бланка РСПБЗН

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Бланка

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация. Бланка РДПБЗН Бланка РСПБЗН

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност. Бланка

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН. Бланка

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт. Бланка РДПБЗН Бланка РСПБЗН

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Бланка

Линк към административния регистър със списък услуги, предоставяни от МВР;

Link to the administrative services, which Regional Directorate of Fire Safety and Civil Protection – Haskovo offers (in English).

Работа с предложения и сигнали

Със заповед на директора на РДПБЗН - Хасково е създадена организация на дейността на работата с предложенията и сигналите в РДПБЗН - Хасково и е опредена комисия за работа по предложенията и сигналите в РДПБЗН - Хасково
За подаване на предложения и сигнали са определени следните телефони и електронен адрес:
- в работно време: 038640227; [email protected]
- в извънработно време: 038640663; [email protected].
Гражданите и служителите на МВР, които желаят лично да подадат своите предложения и сигнали до ръководството на РДПБЗН - Хасково, заявяват това предварително пред служителите в „ИАДАО” или дежурния служител в „ОЦ" на РДПБЗН - Хасково, като посочват характера на въпросите, които ще поставят и телефоните за връзка с тях.
Служителите в „ИАДАО” и дежурният служител отразяват информацията в специално заведен дневник и посочват на гражданите и служителите на МВР датата и часа на срещата.
При възникване на неотложни служебни ангажименти и отпуск на ръководните служители, дежурните служители в "ОЦ" при РДПБЗН - Хасково уведомяват своевременно гражданите и служителите на МВР, като им посочват нова дата и час на срещата или по преценка на ръководния служител и съгласие на гражданина или служителя на МВР, провеждат срещата с неговия заместник.
След провеждане на срещата и подаване на сигнал или предложение, същите се регистрират по установения ред.
Проверка по постъпили предложения и сигнали се възлага за всеки конкретен случай.
При постъпили предложения и сигнали, чието решаване е от компетентността на повече от една структура, или са с фактическа и правна сложност, се назначава комисия за проверка.
При извършване на проверка по предложения и сигнали:
- се проучват всички поставени въпроси в предложението или сигнала;
- разговаря се с подателите и се снемат допълнителни писмени сведения от тях;
- при отказ от страна на подателите на сигнала или предложението да дадат допълнителни писмени сведения, това обстоятелство се отразява в докладна записка;
- събират се данни за пълното изясняване на фактическата обстановка, включително от държавни и местни органи, обществени организации, физически и юридически лица във връзка с предмета на проверката.
За резултатите от извършените проверки по получени предложения и сигнали се изготвя писмена справка, която съдържа установената фактическа обстановка, събраният доказателствен материал, съответните изводи и мотивирани предложения. Получените допълнителни данни имащи отношение по проверяваният сигнал също се вземат предвид при изготвянето на справката.
Решения по всички предложения и сигнали взема компетентният орган. Решенията по сигналите и предложенията са писмени, мотивират се и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.

Харта на клиента
Приложение към Харта на клиента
Client's charter
Add to Client's charter

Правила за административно обслужване

Rules for the Administrative Servicing

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация

Information on the Order for Requesting and Supplying Access to Public Information  


Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на МВР, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити. В РДПБЗН - Хасково, достъпът до обществена информация се предоставя при спазване на утвърдената със заповед на директора на ГДПБЗН Информация за ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в ГДПБЗН, публикувана на интернет страницата на ГДПБЗН. Достъп до обществена информация се заявява съгласно чл. 4 от ЗДОИ чрез Заявление по чл. 25 от ЗДОИ  и се заплаща по Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

Приемни дни

В изпълнение на резолюция на Директора на Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението, за определяне на приемни дни и часове, съгласно Правила за организацията на работата с предложенията и сигналите в Министерството на Вътрешните Работи, утвърдени със Заповед на Министъра на Вътрешните Работи, Директора на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково е определил както негови, така и приемни дни на началниците на районни служби в региона: всеки работен вторник от 09.00 ч. до 11.00 ч. в съответните организационни единици.