МВР

ОД Хасково

 

Банкови сметки

Регистрация по Булстат на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково:

Юридическо лице: Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково;
Седалище и адрес на управление: град Хасково, пощенски код 6300, булевард „България” 85;
Булстат: 129 010 940, ЕИК: BG 129 010 940;
Материално отговорно лице: Николай Петков Вълчев;
Банкова сметка на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - Област Хасково в “Обединена българска банка” АД:
BIC: UBBS BGSF, IBAN: BG11 UBBS 8002 3112 5215 10.