МВР

ОД Хасково

 

СъобщениедоСУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

09 апр 2015

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РАБОТИ

О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА МВР - Х А С К О В О

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО

бул.”България”№ 83 тел.038/640514;038/640515

 

Рег.№1970р-6630

08.04.2015г.

До

СУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

гр.Хасково

бул.”Ст. Стамболов” № 4 ет.2 ап.3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че по повод образуваното спрямо Вас административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е изготвена заповед №1970з-190/03.04.2015г. по описа на РУ – Хасково. Със същата ще бъдат отнети в полза на държавата, предадените от Вас огнестрелни оръжия, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, не сте се възползвал от правото си да прехвърлите собствеността върху огнестрелно оръжие.

Гореописаната заповед се намира в РУ Хасково и ако желаете да се запознаете с нея, екземпляр от нея можете да получите в РУ Хасково.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК Р У ХАСКОВО

 23 май 2017 | 17:30