МВР

ОД Хасково

 

Съобщение до Георги Марчев Димов

08 авг 2018

Рег.№УРИ-197000-7135

25.06.2018г.

                                                                                                                                           До

                                                                                                                                           Георги Марчев Димов

                                                                                                                                           Постоянен адрес гр.Хасково

                                                                                                                                           жк.”Орфей” №25 вх.В  ет.5 ап.37   

                                                                                                                                           настоящ адрес с.Стамболово

 

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание  чл.61, ал.3, вр. ал.1 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№1970з-393/22.06.2018г,  Ви е изпратена по служители на РУ Хасково на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочените  адреси.

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия предадените оръжия и боеприпаси с протокол рег.№1970р-9224/14.03.2017г., ще бъдат отнети в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение, съгласно чл.213 , ал.5 от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

.

 

 дата: 25.06.2018г.                                                                                 НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО
  гр.Хасково                                                                                           Гл.инспектор:  …….п………..      
                                                                                                                        /ИВАН РАСОКОВ/               

 08 август 2018 | 16:28