МВР

ОД Хасково

 

С повишено внимание в пожароопасния сезон

09 май 2019

Увеличаването на пожарите в сухи треви са характерни за сезона, при настъпващо засушаване и затопляне и освен с голям разход на ресурси за пожарните служби, са свързани и с реална опасност да прераснат в горски пожари или да обхванат трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесат значителни икономически и екологични щети.  

За недопускане възникването на пожари РСПБЗН-Хасково призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях. Напомняме че, е забранено е паленето на открит огън по време на пожароопасния сезон !

Като най-чести причини за възникване на пожарите през 2018г. се установяват небрежност при боравене с открит огън/3 пожара/, техническа неизправност/3 пожара/ и късо съединение/5 пожара/.

        Основен процент от пожарите в земеделски и жилищни имоти са причинени от хора, които след разчистване на имота си, палят събраните сухи треви и отпадъци ! В последствие огънят се разраства и преминава в съседски имоти !

Регионална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на областта за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици, да се има предвид за изпълнение следното:

  • повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост.
  • не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;
  • не палете огън на открито във ветровито време;
  • Да не се палят стърнища, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намираща се в близост до горски насаждения или граничеща с тях.
  • Родителите да контролират децата си да не играят с огън, особено – да не палят огньове при излети на открито. Този контрол трябва да е особено завишен през летните месеци, когато децата са във ваканция и разполагат с много повече свободно време. Необходимо е да им се обясни, че е опасно да палят огън и да хвърлят кибритени клечки или недоизгасени фасове от цигари  при преминаване през гори, покрай и през житни масиви.

         По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Представителите на туристическите дружества, организаторите на различни прояви в горските територии, както и ръководителите на сдружения на ловците и риболовците, са длъжни да инструктират участниците относно правилата за пожарна безопасност и изискванията за защита, преди всяко пребиваване в гората.

        Поради наличието на много сухи треви и храсти през този сезон е изключително опасно изхвърлянето на незагасени цигари . Честа причина за пожар са изхвърлени фасове от движещ се автомобил.

        В случай, че забележите пожар в горските територии, незабавно трябва да предприемете действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 

 09 май 2019 | 16:39