МВР

ОД Хасково

 

07 февруари 2020

КАТ: Ако книжката Ви изтича тази година, използвайте зимните месеци да я смените

Жителите на област Хасково могат да подават заявления за подмяна на свидетелство за управление на МПС във всяко Районно управление на МВР на територията на областната дирекция. Документите могат да бъдат подновени поради изтичане срока на тяхната валидност или с изтекъл такъв, при промяна на фамилия или транслитерация-когато има разлика при изписването на името с латински букви. В районните полицейски управления може да бъде заявено и преиздаване на дубликат –в случай,когато документът е изгубен или повреден. В този случай валидността на  новоиздаденият документ е със същия срок като на оригинала. При подмяна на СУМПС лицата заявили услугата  трябва да представят и медицинско свидетелство,удостоверяващо здравословното състояние на водача.В случаите за категория „B” същото се издава от личния лекар, а за останалите категории от лекарска комисия. На място се попълва заявление, предоставя се старият документ /старото СУМПС/ и квитанция за платена такса. На място може гражданите могат да заплатят и чрез ПОС терминално устройство, като цената за обикновена услуга е 25 лв. Документът ще бъде изготвен за 30 дни.

В случаите  когато предстои първо издаване на СУМПС или искателят желае бърза поръчка, ще трябва да подаде документите си в сектор“Пътна полиция“ при ОДМВР Хасково. В този случай времето за издаване на документа е до 10 дни, а цената 50 лв. Работното време на сектор „Пътна полиция“ Хасково е от понеделник до петък от 08:30 до 17:30 ч.

За м.Януари 2020г. са приeти 1746 заявления за шофьорски книжки, 3001 - за лични карти и 3317 - за паспорти. Това прави 8064 заявления, което е един път и половина повече в сравнение с декември 2019г. Още толкова заявления са обслужени по получаване на готови документи от служителите на сектор "Български документи за самоличност".

С цел улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработка на подадените заявления, съветваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността си за тяхната предсрочна подмяна.

За улеснение на гражданите:


- граждани с постоянен адрес в Хасковска област могат да подават заявления за лични документи във всяко звено на БДС на ОДМВР-Хасково;
- при подмяна на документ, поради смяна на имена, не се представя документ, с който да се удостовери промявата, в случай че вече е отразена в Националната база данни "Население";
- при подмяна на документ, поради смяна на постоянен адрес не се представя удостоверение от общината;
- при издаване на първа лична карта, акт за раждане се представя само ако лицето не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;
при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица под 18 г., акт за раждане се представя само в случай, че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;
-уведомяване на гражданите за издаден документ за самоличност на посочен от тях електронен адрес;
- възможност за подаване на заявление за издаване на документ/и по електронен път с притежаван от лицето електронен подпис;
-възможност за организиран прием за издаване на документи с посещение на място от екип с моблина станция;

През м.Февруари изтича валидността на 422 лични карти, 1341 паспорта и 525 свидетелства за правоуправление.

Изображения

 12 февруари 2020 | 11:49