МВР

ОД Хасково

 

Обява за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на строително-монтажни, демонтажни...

11 апр 2017

Обява за участие в обществена поръчка по Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на строително-монтажни, демонтажни и ремонтни работи по обновяване, преустройство, ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти, извършване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, изготвяне на комплексен доклад и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол (контрол на количеството, качеството и съответствието на изпълняваните демонтажни и строително-монтажни работи и влаганите материали) и координатор по безопасност и здраве при изпълнение на демонтажните и строително-монтажните работи за обекти: РУ Ивайловград при ОДМВР Хасково и РУ Свиленград при ОДМВР Хасково” Поддейност 2 “Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции на МВР” от споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 - “Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”

Обява
Приложение № 1 - Оферта
Приложение № 2 - Техническа спецификация ОП 1
Приложение № 3 - Техническа спецификация ОП 2
Приложение № 4 - Техническа спецификация ОП 3
Приложение № 5 - Методика за комплексна оценка ОП 1 и ОП2
Приложение № 6 - Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Приложение № 7 - Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
Приложение № 8 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
Приложение № 9 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор
Приложение № 11 - Проект на Договор Проектиране, строителство и авторски надзор
Приложение № 12 - Проект на Договор Строителен надзор
Одобрено Задание за проектиране за РУ Свиленград
Одобрено Задание за проектиране за РУ Ивайловград

 23 май 2017 | 17:30