МВР

ОД Хасково

 

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: “Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване, сезонно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни ча...

02 май 2017

Обява за обществена поръчка с предмет на поръчката: “Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване, сезонно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им”.

Договор

Обява
Приложение № 1 - Оферта
Приложение № 1.1. - Таблица към Оферта.
Приложение № 2 - Техническа спецификация
Приложение № 3 - Методика за комплексна оценка
Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Приложение № 5 - Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
Приложение № 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
Приложение № 7 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Приложение № 8 - Проект на Договор

 

 03 август 2017 | 14:26