МВР

ОД Хасково

 

Продължаване срока до 17.30 ч. на 19.04.2018 г. за събиране на оферти по ОП

16 апр 2018

"Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване, сезонно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им"

ДОГОВОР

Протокол

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОДМВР-ХАСКОВО ОФЕРТИ

Обява;
Оферта - Приложение № 1;
Таблица - Приложение № 1.1;
Техническа спецификация - Приложение № 2;
Методика за комплексна оценка - Приложение № 3;
Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 4;
Декларация по чл. 97, ал. 6, вр. ал. 5 от ППЗОП, вр. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП - Приложение № 5;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС - Приложение № 6;
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Приложение № 7;
Проект на Договор - Приложение № 8;

 07 юни 2018 | 16:21