МВР

ОД Хасково

 

Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване и ремонт при необходимост на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им.

30 апр 2019

Обява
Приложение № 1 - Оферта
Приложение № 1.1 - Таблица към оферта
Приложение № 2 - Техническа спецификация
Приложение № 3 - Методика за комплексна оценка
Приложение № 4 - Декларация по чл. 192, ал. 3, вр. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Приложение № 5 - Декларация по чл. 192, ал. 3, вр. чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП
Приложение № 6 - Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от зифодрюпдрктлтдс
Приложение № 7 - Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП
Приложение № 8 - Декларация във връзка с обработване на лични данни
Приложение № 9 - Декларация ЗПКОНПИ
Приложение № 10 - Декларация по ЗМИП
Приложение № 11 - Проект на договор

 30 април 2019 | 16:41