МВР

ГАМВР

 
За годишника
 

Годишникът на Академията на МВР е научно издание, което излиза от печат регулярно веднъж годишно. В него се публикуват научни студии, съобщения и рецензии, одобрени за печат от редакционната колегия. Редакцията може да прави редакционни промени, които не се отразяват на съдържанието и структурата на материала.

Годишникът на Академията на МВР е научно издание, което излиза веднъж годишно в две версии: печатна с ISSN 1312-6415 (print) и електронна (предстои).

Изданието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания към НАЦИД, ID № 1208.

Препоръчително е материалите да се изпращат до началото на месец октомври на съответната календарна година.

Налице е изискване тематиката на трудовете да обхваща направления от полицейската дейност, пожарната безопасност и защитата на населението, подготовката на специалисти в сферата на сигурността, управлението и правото, научни изследвания в областта на националната и международната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Не се допуска публикуване на повече от една студия от един автор в един и същи брой (освен в случаите на съавторство).