МВР

ГД ПБЗН

 

16 февруари 2023

Първо редовно заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет

На 15 февруари Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет (СНРБ) проведе  първото си редовно заседание за 2023 г. под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи, г-н Венцислав Катинов.

На заседанието Съветът разгледа и прие годишна работна програма на СНРБ за 2023 г., както и годишния доклад за дейността си през миналата година и годишен доклад за дейността на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на СНРБ за 2022 г.

Гл. комисар Александър Джартов, ВПД директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, представи пред членовете на СНРБ проекта на Годишен план за 2023 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия от 2021-2025 г., който ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации, преди да бъде внесен в Министерския съвет за приемане.

В рамките на заседанието Съветът прие Насоки за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения. Зам.-министър Катинов отбеляза, че изготвянето на подобен вид документи като Насоките за планиране, провеждане и оценяване на тренировки и учения е сред основните задачи и приоритети на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. Тренировките и ученията следва да бъдат разглеждани като неразделна част от процеса на изграждане на способности и повишаване на готовността за реагиране при бедствия. Зам.-министърът изрази своята увереност, че този документ ще бъде в помощ за областните управители, кметовете на общини и съставните части на Единната спасителна система.
Изображения

 17 февруари 2023 | 15:07