МВР

ГД ПБЗН

 

08 януари 2020

Настъпили промени в реда за влагане на противопожарни врати в строежите на Република България

І. На 01 ноември 2019 г. изтече крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5, буква "в" на Регламент (ЕС) № 305/2011 на хармонизирания стандарт EN 16034:2014Комплекти врати, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим”. В него са дадени взаимовръзките му със стандартите за различните видове врати в зависимост от тяхното предназначение, както следва:

1) БДС EN 13241:2003+A2:2016„Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики”. Този стандарт определя изискванията за безопасност и изпълнение, без характеристиките устойчивост на огън и контрол на дима, за промишлени и търговски врати, врати за гаражи и бариери, предназначени за монтаж на места, достъпни за хората, чието основно предназначение е да осигуряват безопасен достъп за товари и пътни превозни средства, придружавани или превозвани от хора, в промишлени, търговски или жилищни сгради.

2) БДС EN 14351-1:2006+A2:2016„Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати”, съгласно който, външна врата е врата, която разделя вътрешните климатични условия от външните климатични условия на сградата и основно служи за преминаване на хора.

3) БДС EN 14351-2:2019Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 2: Вътрешни врати”. Съгласно стандарта, интериорна (вътрешна) врата е строителен продукт, който е проектиран и се използва за затваряне на постоянни отвори във вътрешни преградни елементи (вътрешни стени) и основно служи за преминаване на хора (напр. входни врати на апартаменти или офиси и отговарящи на горното условие, следва да бъдат считани за вътрешни врати за пешеходци).

4) БДС EN 16361:2013+A1:2016„Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със задвижваща система”. Този стандарт определя изискванията и методите за изпитване/изчисляване/оценяване за външни и вътрешни механично задвижвани врати за пешеходци, които не са летящи и които са първоначално проектирани за монтаж с механично задвижване. Такива конструкции на врати може да са с електро-механично, електро-хидравлично или пневматично задвижване.

 

Съгласно забележката, записана в публикацията със заглавията и номерата на хармонизирани стандарти в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 (бр. С92 от 9 март 2018 г. на Официален вестник на Европейския съюз (OJEU), стандартът EN 16034:2014 се прилага или само с EN 13241:2003+A2:2016, или с EN 14351-1:2006+A2:2016.

 

Съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) (Обн. ДВ. бр.14 от 2015 г.), „Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации по чл. 3, ал. 2, се влагат в строежите въз основа на декларация по ал. 1, т. 2, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР), и инструкция и информация за безопасност на български език.”.

 

II. Във връзка с описаното в т. І, е необходимо да се има предвид следното:

  1. Външните противопожарни врати и отваряеми прозорци, както и противопожарните врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи, следва да бъдат оценени по EN 16034 и да са с нанесена маркировка „СЕ“. Същите се влагат в строежите, придружени от:
  • декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт;
  • инструкция и информация за безопасност на български език.

     

    При изпълнение на гореописаното следва да се имат предвид и изискванията на чл. 15, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

2. Противопожарните врати и отваряеми прозорци, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на EN 14351-2 и EN 16361 (вътрешни врати и отваряеми прозорци и механично задвижвани врати) се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от:

  • валидно становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР;
  • декларация за характеристиките на строителния продукт;
  • инструкция и информация за безопасност на български език.

 

Актуална информация за издадените от ГДПБЗН-МВР становища за допустимост е публикувана на адрес: http://www.mvr.bg/gdpbzn/info-center/справочна-информация/регистри
Изображения

 18 март 2020 | 11:46