МВР

ГД ПБЗН

 

20 септември 2022

Заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет

Работната среща се проведе под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи Моника Димитрова-Бийчър

На днешното заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет гл. комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ представи проектите на Национален профил на риска от бедствия и План за управление на риска от бедствия в България. В последвалата дискусия бе подчертано, че документите се основават на разработените в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между вътрешното министерство и Международната банка за възстановяване и развитие проекти, като бе отбелязано, че е свършена значителна по обем и качество работа. Представителите на институциите, включени в съвета, се обединиха около идеята, че е необходимо да бъдат насърчавани инициативите, водещи до развитието на капацитет по отношение управлението на риска от бедствия в страната.

В рамките на заседанието ст. комисар Александър Джартов, директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН запозна Съвета със събраните данни за бедствията в страната. Тези данни е необходимо да бъдат верифицирани и въведени в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия 2015 – 2030 г, за да бъде проследен напредъкът на страна ни  при изпълнението ѝ. Основен акцент бе поставен върху  подобряване на събирането, съхраняването и споделянето на данни за бедствията, което би подобрило оценката на риска, както дейностите по превенция и подготовка за справяне с негативните последици от тях. Верифицираните от Съвета данни предстои да бъдат въведени в онлайн платформата на ООН.

Пред Съвета за намаляване на риска от бедствия бе докладвана и информация за реализирането на дейности от Годишния план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. Участниците в заседанието обсъдиха необходимостта от по-сериозен ангажимент при изготвянето на бъдещите Годишни планове по отношение на предвидените бюджети и индикаторите за тяхното изпълнение. За постигането на максимална ефективност използваните показатели трябва да се основават на специфичност, измеримост, отговорност, реалистичност и времева обвързаност. По този начин ще бъдат създадени ефективни планиращи документи, на чиято база ще се изготвят обективни анализи за напредъка по отношение на намаляването на риска от бедствия.
Изображения

 21 септември 2022 | 10:10