МВР

ГД ПБЗН

 

Стратегически документи

Решение на Министерския съвет № 740/28.10.2021 г. за приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в периода 2021 - 2030 г.

Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в периода 2021 - 2030 г.

Решение на Министерския съвет № 758/12.10.2022 г. за приемане на Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 - 2026 г.

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 - 2026 г.

Решение на Министерския съвет № 759/12.10.2022 г. за приемане на План за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 - 2026 г.

План за 2022 г. за изпълнение на Националната програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 - 2026 г.

Програма за модернизация и техническа обезпеченост на териториалните звена за пожарна безопасност и защита на населението в Република България

Решение № 505 от 19 юли 2018 г. на МС за приемане на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.
Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.

Годишен план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия за 2021 г.
Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.
РМС № 865 от 26.11.2020 г. за приемане на Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Решение №270 от 7 май 2014 г. за приемане на Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и годишен план за 2014 г. за изпълнение НПЗБ 2014-2018 г.

Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Приложение 1 към Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Приложение 2 към Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Годишен план за 2014 г. за изпълнение Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г.

Извлечение от Протокол N 21/28.05.2009 г. от заседание на МС за приемане на Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г.

Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г.

Приложение към Национална програма за защита при бедствия 2009 - 2013 г.

Решение на МС №692 за приемане на годишен план 2013 г. за изпълнение на НПЗБ-2009-2013

Годишен план за 2013 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия (2009-2013)

Решение N 973 на МС за приемане на Национален план за защита при бедствия

Национален план за защита при бедствия

Приложения към Националния план за защита при бедствия

Национален план за защита при бедствия-част І Защита при земетресение

Национален план за защита при бедствия-част ІІ Защита при наводнение

План за борба с нефтени разливи в Черно море

Решение на МС №868 за приемане на План за борба с нефтените разливи

Решение на МС №1004 за изменение и допълнение на Националния план за защита при бедствие

Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй"

Допълнение и изменение към Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй"

Решение Годишен план 2015

Годишен план 2015 г.

Решение Годишен план - 2016 г.

Годишен план - 2016 г.

Годишен план - 2017 г.

Решение Годишен план - 2017 г.