МВР

ГД ПБЗН

 

Стратегически проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“, финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020

11 юни 2019

Прикачени документи Информация за проекта   (pdf - 593,00KB) - 11 юни 2019 11:14
Изображения

 05 декември 2019 | 11:35