МВР

ГД ПБЗН

 

28 януари 2019

Проект DAREnet „Мрежа за устойчиво намаляване на риска от наводнения по р. Дунав“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“

Координиращ партньор по проекта е Немската Федерална Агенция за техническа помощ (THW), като в консорциума участват различни по дейност организации от държави, през които преминава река Дунав. Бюджетът, необходим за реализиране на проектната идея, възлиза на стойност 3,5 млн. евро. Общия бюджет, който е предвиден за участието на ГДПБЗН-МВР в дейностите по проекта, възлиза на стойност 97 625 евро. Продължителността на проекта е 5 години.

Мисия и цели на проекта

Мисията на проекта DAREnet е насочена към установяване на връзка между Механизма за гражданска защита на ЕС и свързаните с това услуги за генериране на ползи за реагиращите при управление на риска от наводнения по поречието на р. Дунав. В частност се засягат СРПО, наблюдение на наводненията, координиране на спасителните дейности, а също и предотвратяването на наводнения.

Изграждането на една специфична мрежа и общество ще бъде насочено към идентифициране и анализиране на всички недостатъци на иновациите и стандартните изисквания към тях, които в миналото възпрепятстваха ефективното и съгласуваното използване от всички държави в Механизма.

Главните резултати от проекта ще бъдат стратегии и планове за действие, съгласувани с динамична устойчива мрежа от практици, застрахователи, академии, изследователи и други, ориентирани към решаване на въпросите към иновациите и стандартизирането им на ниво отделна организация в контекста на транснационално сътрудничество.

За постигане на мисията си, проектът цели:

 • Детайлно анализиране на практиките на Механизма с различните организации, имащи задължения при реагиране на наводнения и формулиране на основата за изучаване на по-късен етап;
 • Оценяване на текущите възможности и недостатъци (технически и нетехнически) в различните организации за прилагане на Механизма и определяне на ключови проблеми за разрешаване;
 • Наблюдение върху новите иновации в областта на природните бедствия, със специален фокус върху европейските инициативи за изследване и иновации и оценяване на възможността, дали е възможно да се премахне „празнината“ между Механизма за гражданска защита на ЕС и отделните организации;
 • Определяне на приоритетите и даване на насоки за индустриализиране на най-перспективните иновации;
 • Изграждане на стратегическа рамка, включвайки приноса на иновациите.

  Въздействие на проекта

  DAREnet ще осигури значителна стъпка напред в способностите за предотвратване на наводненията и усъвършенстване на нормативните документи в Дунавския регион, чрез съвместното използване на Механизма за гражданска зашита на ЕС.

  Очакваните ключови въздействия на проекта са:

 • Повишаване на способностите на спасителните екипи за справяне с наводнения в Дунавския басейн, чрез подобрена координация и съвместно насърчаване на национални и местни организации да използват Механизма;
 • Намаляване на разходите за реагиране, чрез инвестиции в стандартизирани похвати и процедури (по този начин се избягва удвояването на усилията и разходите за подпомагане);
 • По-бърза координация на дейностите по намаляване на бедствията в Дунавския регион, чрез съвместното използване на Механизма;
 • Отчитане на прогрес, чрез обмяна на добри практики с европейските, национални и месни мрежи от организации за предотвратяване на бедствия и ползване на доказани резултати;
 • Подобрено и по-целенасочено развитие на иновациите, чрез директно включване на крайни потребители;
 • Споделено познание за реагиране при наводнения, чрез общо изучаване, тестване на различни стратегии за отделни сценарии и улесняване на добрите практики и поуките.

Ролята на ГДПБЗН-МВР е участие в заседанията на различни тематични работни групи в сферата на интегриране на иновациите за подобряване на превенцията от и реагирането при наводнения. Другата основна дейност, която е необходимо да осъществи ГДПБЗН-МВР, е създаването на контактна точка по проекта за събиране на информация от българските институции, имащи преки задължения при наводненията, като на по-късен етап информацията ще бъде предоставяна на тематичните работни групи.

Изображения

 29 януари 2019 | 10:46