МВР

ГД ПБЗН

 

06 октомври 2017

Проект D-EMERSYS „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации по поречието на р. Дунав“, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“

Име на проекта:  D-EMERSYS “Rapid intervention force to chemical, biological, radiological and nuclear emergencies on the Danube river”

„Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации по поречието на р. Дунав“

Номер на проекта: 15.3.1.052

Финансов инструмент: Програма за трансгранично сътрудничествоInterreg V-A Румъния-България“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 3: Сигурен регион

Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в граничната зона

Водещ бенефициент/Партньор № 1: Национален институт за изследвания и развитие във физиката, Р Румъния

Партньор 2: Генерален инспекторат за извънредни ситуации – Министерство на вътрешните работи, Р Румъния

Партньор 3: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи, Р България

Продължителност: 18 месеца

Главна цел на проекта: Изграждане на съвместна структура от органи от трансграничната зона, имащи задължения при извънредни ситуации, за съвместна бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации

Очаквани резултати:

1. Нови технически възможности:

Модул за намеса по земя – 4 мобилни специализирани платформи, снабдени с оборудване за ликвидиране на химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации и обучени 160 човека от оперативния персонал на ГДПБЗН-МВР

2. Инструменти за съвместни оперативни дейности:

- Оперативни процедури и план за съвместна намеса на територията на трансграничната зона (организиране и провеждане на съвместно учение в района на гр. Видин, Р България и гр. Калафат, Р Румъния;

- Наръчник за химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации;

- Стандартизирани процедури по информиране между двете държави;

Дейности на проекта:

Дейност 1: Управление на проекта и координация (от М1 дод М18)

Дейност 2: Организиране на съвместна процедура за обществена поръчка за закупуване на оборудване за химическа, биологическа, радиационна и ядрена защита (от М1 до М16)

Дейност 3: Обучение на екипите за ХБРЯ защита в трансграничната зона (от М6 до М18)

Дейност 4: Координирана намеса на екипите при ХБРЯ извънредни ситуации (от М2 до М18)

Дейност 5: Информираност и публичност (от М1 до М18)

Бюджет на проекта: 5 995 156,46 евро

Национален институт за изследвания и развитие във физиката: 633 138,00 евро

ГИИС-МВР: 3 103 029,80 евро

ГДПБЗН-МВР: 2 220 069,70 евро

 

 

Бюджет на ГДПБЗН-МВР

 

Бюджетна линия

Сума в евро

Забележка

1. Пътуване и настаняване

81873,00

Разходи за пътуване и настаняване в страната и чужбина

2. Външна експертиза и услуги

90 243,00

Разходи за мобилни услуги, организиране на срещи, обучения и учение

3. Оборудване

1920212,40

4 бр. контейнера за ХБРЯ защита, 2 бр. АСА среден клас, 2 бр. верижни машини „4 сезона“

4. Инфраструктура и строителство

--

 

5. Разходи за подготовка на проекта

2201,60

Разходи за проведени 2 командировки в гр. Русе, Р България

6. Разходи за персонал

104616,42

5% от бюджета на ГДПБЗН-МВР

7. Офис и административни разходи

20923,28

1% от бюджета на ГДПБЗН-МВР

 

Оборудване:

Вид

Партньор

броя

Разпределение

Контейнер за ХБРЯ защита

ГДПБЗН-МВР, България

4

РДПБЗН-Русе,

РДПБЗН-Видин,

РДПБЗН-Враца

Платформа за контейнер за ХБРЯ защита тип 1

2

РДПБЗН-Русе,

РДПБЗН-Видин

Платформа за контейнер за ХБРЯ защита тип 2

2

РДПБЗН-Русе,

РДПБЗН-Враца

Един брой контейнер с оборудване за ХБРЯ защита съдържа:

 1. Преносим детектор за гама и неутронни лъчи с допълнително приложение за идентифициране на радионуклеиди – 1 бр.
 2. Преносим детектор за измерване на алфа, бета и гама замърсяване на повърхността – 1 бр.
 3. Преносим газоанализатор за определяне на компонентния състав на замърсяване във въздуха – 1 бр.
 4. Преносим анализатор за биологически състави – 1 бр.
 5. Преносим микро-биологически комплект – 1 бр.
 6. Съдове за пренасяне на взети проби – 3 бр.
 7. Комплект за вземане на проби от вода до дълбочина 5 метра – 1 бр.
 8. Комплект за вземане на проби от повърхностни води – 1 бр.
 9. Комбиниран комплект за вземане на проби: химическа, биологическа, радиационна – 1 бр.
 10. рН измерител – 1 бр.
 11. Метеорологична станция, монтирана на мачта – 1 бр.
 12. Сгъваем резервоар за замърсена вода – 1 бр.
 13. Помпа за агресивни течности – 1 бр.
 14. Комплект за затапване на течове – 1 бр.
 15. Индивидуален електронен дозиметър за гама и рентгенови лъчи – 2 бр.
 16. Консумативи за подготовка на вземане на проби – 1 бр.
 17. Защитно облекло тип А, вкл. апарат със сгъстен въздух – 2 бр.
 18. Защитно облекло тип B с маска – 4 бр.
 19. Защитно облекло лек тип за химическа и биологическа защита – 20 бр.
 20. Система за деконтаминация –  1 бр.
Изображения

 06 октомври 2017 | 15:44