МВР

ГД ПБЗН

 

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ГДПБЗН-МВР“

15 яну 2019

В рамките на периода от 19.04.2018 г. до 14.08.2018 г. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ изпълни успешно проект № 392 „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ГДПБЗН-МВР“. Проектът е финансиран по линия на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, като размерът на предоставеното безвъзмездно финансиране е 197 139,06 лв., а инвестираните собствените средства са в размер на 34 789,25 лв.

Общата цел на проекта беше подобряване на енергийните характеристики и приравняване към съвременните нормативни изисквания за енергийна ефективност на административната сграда на ГДПБЗН-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А.

Специфичните цели са свързани с:

- намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване на фасадните стени, покрива и пода;

- подобряване състоянието на системата за топлоснабдяване и отопление на сградата;

- намаляване на разходите за електрическа енергия от използваните осветителни тела.

Целите на проекта се постигнаха чрез въвеждане на следните енергоспестяващи мерки:

- полагане на топлоизолация на външните фасадни стени, както и топлоизолационна система по страници на прозорци;

- полагане на топлоизолация по под граничещ с неотопляемо пространство - тавани в сутерен;

- полагане на топлоизолация на покрив;

- подмяна на съществуващата абонатна станция с нова напълно автоматизирана система за контрол и управление на топлинните процеси;

- подмяна на съществуващата отоплителна инсталация – хоризонтална и вертикална разводка;

- подмяна на съществуващите чугунени отоплителни тела с нови алуминиеви глидери;

- подмяна на стари луминесцентни осветителни тела и фасадни прожектори с конвенционална пусково-регулираща апаратура.

Изпълнението на гореописаните енергоспестяващи мерки на административната сграда на ГДПБЗН-МВР ще допринесе за постигането на целите на Инвестиционна програма за климата чрез очакваното годишно намаляване на емисиите на СО2 с 93,97 т. и икономия на енергия в размер на 260 651 kWh/г.

След изпълнение на пакета от енергоспестяващи мерки сградата от клас D попадна в клас С от скалата на енергопотреблението.

Изображения

 15 януари 2019 | 14:36