МВР

ГД ПБЗН

 

Пожарогасителна дейност

Пожарогасителната дейност включва:

 • определяне на способите, начините и средствата за пожарогасене;
 • разработване на планове за ликвидиране на произшествията;
 • незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
 • спасяване на хора и имущество;
 • ограничаване и ликвидиране на пожари;
 • оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
 • организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения.

При гасене на пожари и спасяване на хора и имущество органите на НСПБЗН имат право да:

 • влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически или юридически лица;
 • разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции, отстраняват, унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма друг начин за действие;
 • използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
 • привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
 • изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и гасителни действия, до пристигането на съответните компетентни органи;
 • използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода за гасене.

Пожарогасителна дейност се организира и осъществява от НСПБЗН самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите.

Пожарогасителна дейност може да извършват и търговците, получили разрешение по чл.108 от ЗМВР, както и доброволните формирования за пожарна безопасност и защита на населението, създадени на основание чл.110 от ЗМВР.

При извършване на съвместни пожарогасителни действия от НСПБЗН с търговците, получили разрешение по чл.108, или с доброволните формирования, създадени на основание чл.110 ЗМВР, координацията и ръководството на действията се осъществява от органите на НСПБЗН.

За осъществяване на пожарогасителна дейност и поддържане на постоянна оперативна готовност НСПБЗН:

 • организира непрекъснато денонощно дежурство с личен състав и техника;
 • организира и поддържа екипи за оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пожари;
 • в рамките на съществуващата структура и щат организира и поддържа спасителни екипи за провеждане на дейности за защита на населението при пожари, по ред определен от министъра на вътрешните работи;
 • организира поддръжката на наличната техника и специализираното оборудване за пожарогасителна дейност;
 • организира и контролира теоретичната и практическата подготовка на служителите без откъсване от работа;
 • разработва планове за пожарогасене;
 • разработва съвместно с централните и териториалните органи на изпълнителната власт, организациите, физическите и юридическите лица планове за взаимодействие;
 • съгласува планове за действие за гасене на пожари в обектите на физически и юридически лица;
 • изучава оперативната обстановка на обектите;
 • разработва критерии за техническа осигуреност на структурните звена ПБЗН.