МВР

ГД ПБЗН

 

Спасителна дейност

Спасителната дейност включва:

 • определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
 • незабавно изпращане на сили и средства при бедствия, аварии и катастрофи;
 • ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
 • спасяване на хора и имущество;
 • оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
 • организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения.

 

При извършване на аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, както и за осигуряване на достъп до мястото на произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници, органите за пожарна безопасност и спасяване имат право да:

 • влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения;
 • разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции, отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на  аварийно-спасителната дейност;
 • използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
 • привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
 • изменят реда за движение в района, където се извършва аварийно-спасителната дейност, до пристигането на съответните компетентни органи;

 

Спасителната дейност се организират и осъществяват от териториалните структури на ГДПБЗН-МВР (областните и столичното управление за пожарна безопасност и защита на населението) самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите.

Спасителна дейност могат да извършват и търговците, получили разрешение по чл. 91е ЗМВР, както и доброволните формирования, създадени на основание чл. 91з ЗМВР.

При извършване на съвместни спасителни действия от органите по пожарна безопасност и защита на населението с търговците, получили разрешение по чл. 91е ЗМВР, или с доброволните формирования, създадени на основание чл. 91з ЗМВР, координацията и ръководството на действията се осъществяват от органите по пожарна безопасност и защита на населението.

За осъществяване на спасителна дейност и поддържане на постоянна оперативна готовност органите по пожарна безопасност и защита на населението в СУПБЗН и ОУПБЗН:

 • работят на непрекъснат сменен режим;
 • поддържат екипи за оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
 • поддържат спасителни екипи за провеждане на дейности за защита на населението при пожари, бедствия, аварии, катастрофи по ред, определен с акт на министъра на вътрешните работи;
 • поддържат в готовност наличната техника и специализираното оборудване за аварийно-спасителна дейност;
 • осъществяват взаимодействие с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
 • разработват планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи;
 • следят оперативната обстановка на обектите;
 • извършват и други дейности, възложени им с нормативен акт.

 

Държавата и държавните служители в МВР не отговарят за вреди на трети лица, когато са причинени в условията на извънредни обстоятелства при осъществяване на действия, свързани със извършване на спасителна дейност.