МВР

ГД ПБЗН

 

3 search results for Наредба 8121з-1100

Show results in English or Bulgarian

Наредби, регламентиращи дейността на ГДПБЗН

с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях Наредба8121з-1100 от 9 септември 2015, , регламентиращи дейността на ГДПБЗН Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за, населението на МВР Наредба_№ 8121з-758 от 22.10.2014г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерство на вътрешните работи Наредба

http://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/нормативна-уредба/наредби/naredba_nspbzn

Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях Наредба8121з-1100 от, Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по

http://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/дейности-на-гдпбзн/rd_targovci