МВР

ГД ПБЗН

 

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас

30 ное 2018

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.538 по КК и КР на град Бургас”

 17 декември 2018 | 11:45