МВР

ГД ПБЗН

 

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас

16 ное 2018

Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.538 по КК и КР на град Бургас” 

Съобщение по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие на проект за строеж: „Сграда и площадка на ІІ – ра РСПБЗН – Бургас, находяща се в кв. 5, УПИ ІІ – 538, по плана на ПЗ „Победа”, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.538 по КК и КР на град Бургас” се прекратява, поради обстоятелството, че постъпилите оферти не съответства на предварителните условия от документацията за обществената поръчка и същите са са неподходящи (чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Прикачени документи Информация за публикувана обява   (pdf - 335,00KB) - 16 ное 2018 12:23
Обява - рег. № 793р-3984/16.11.2018 г.   (pdf - 7,46MB) - 16 ное 2018 12:24
Документация   (doc - 420,00KB) - 16 ное 2018 12:25
Приложение - Задание за проектиране - рег. № 1983р-7258/23.05.2018 г.   (pdf - 1,61MB) - 16 ное 2018 12:26
Протокол от работата на комисията - рег. № 9677р-645/29.11.2018 г.   (pdf - 2,78MB) - 30 ное 2018 15:04

 30 ноември 2018 | 15:04