МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по ред на ЗОП с предмет: "Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект FloodGuard"

14 окт 2019

състояща се от многофункционална сграда с игрище за провеждане на физическа и пожаростроева подготовка и открит паркинг към нея, ремонтно хале и гараж тип навес в имот с идентификатор 57159.501.2 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, м. Поповка, по проект на ГДПБЗН-МВР Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“ финансиран по Програма Interreg V-A Гърция-България.
Обемът на обществената поръчка обхваща: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, съгласно техническата спецификация. 2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект и техническата спецификация. 3. Авторски надзор, съгласно техническата спецификация.
Обемът на обществената поръчка обхваща: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, съгласно техническата спецификация. 2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект и техническата спецификация. 3. Авторски надзор, съгласно техническата спецификация.

 09 март 2020 | 13:41