МВР

ГД ПБЗН

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане“

02 сеп 2019

„Доставка и монтаж на обзавеждане“ по проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе – ISR” по програма „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020, финансирана от ЕФРР

Решение за откриване - рег. № 1983опр-80/30.08.2019 г. - 02.09.2019 г.
Обявление за поръчка - 02.09.2019 г.
Документация - 04.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения рег. № 198300-6083/10.10.2019 г. - 10.10.2019 г.
Решение за избор на изпълнител рег. № 1983опр-103/23.10.2019 г. - 23.10.2019 г.
Доклад и протоколи от работата на комисията - 23.10.2019 г.

 05 ноември 2019 | 13:33